dnes je 24.5.2024

Input:

106/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

č. 106/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 2. března 2001
o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 8 odst. 2, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 1 písm. d) zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje hygienické požadavky na umístění, prostorové podmínky, ubytování, osvětlení, vybavení a úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadků a splaškových vod, stravování a režim dne zotavovacích akcí.
§ 2
Umístění
(1) Stavby využívané pro pořádání zotavovacích akcí a zařízení typu stanových táborů, jejichž součástí stavby zpravidla nejsou, (dále jen „stanové tábory”) se umísťují mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity1) a překročení hygienického limitu hluku pro venkovní prostor.2) Stanové tábory se pořádají jako stálé nebo putovní. K pozemku, na kterém je umístěna zotavovací akce, s výjimkou putovních táborů, musí vést přístupová cesta.
(2) Zvláštní právní předpis, který stanoví požadavky na stavby, není touto vyhláškou dotčen.3)
§ 3
Prostorové podmínky
(1) Zotavovací akce se pořádají ve stavbách nebo ve stanech. Stavby využívané pro pořádání zotavovacích akcí pro děti se zdravotním postižením musí být v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu;4) stany pro tyto děti musí být pro jejich pobyt odpovídajícím způsobem uzpůsobeny.
(2) Stany určené pro ubytování dětí musí mít pevnou nepromokavou stanovou plachtu (stanovku). Prostor pro spaní a uložení osobních věcí musí být izolován od země proti vlhku a chladu. Stany postavené na jednom místě déle než 21 dní musí mít podlážku po celé ploše stanu.
(3) Hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb stanoví zvláštní právní předpis.5) Na provozovny, v nichž se stravovací služby poskytují jen po dobu konání zotavovacích akcí, se nevztahují stavebně technické požadavky upravené tímto zvláštním právním předpisem; musí však být dodrženy alespoň požadavky stanovené pro stanové tábory. Ve stanových táborech se prostory pro stravování, kterými může být například přístřešek nebo stan, skládají z jídelny, kuchyně a skladovacího prostoru. Tyto prostory musí být vždy zastřešené, s výjimkou ohniště. V kuchyních musí být čisté a nečisté činnosti časově odděleny, aby nedocházelo ke křížení provozu. Látky, suroviny, polotovary a potraviny (dále jen „potraviny”) musí být skladovány za podmínek stanovených výrobcem nebo zvláštním právním předpisem.6) Skladové potraviny se nesmějí ovlivňovat navzájem a nesmějí být negativně ovlivňovány zevními vlivy. Samostatné pracovní plochy, kterými mohou být i desky, musí být označeny a musí být různé pro práci s tepelně neopracovanou potravinou a tepelně opracovaným pokrmem.
(4) Umývárny ve stavbách užívají děti odděleně podle pohlaví. V umývárně musí být na 5 dětí jedno umyvadlo nebo jeden výtokový kohout s odtokovým žlabem a na 30 dětí nejméně jedna sprchová růžice. U stanových táborů se
Nahrávám...
Nahrávám...