dnes je 22.5.2024

Input:

215/2020 Sb., Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění účinném k 1.7.2020

č. 215/2020 Sb., Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění účinném k 1.7.2020
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. dubna 2020
o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
308/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 2 odst. 4
Vláda nařizuje podle § 1 odst. 5 a § 4 odst. 5 a 7 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 214/2020 Sb.:
§ 1
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) úvěrující bankou banka, zahraniční banka vykonávající na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky nebo finanční instituce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) bez ohledu na její sídlo nebo místo registrace podléhající povolovacímu režimu domovského státu a dohledu domovského orgánu dohledu,
b) investičním úvěrem úvěr na inovaci a zkvalitnění výroby,
c) příjemcem úvěru vývozce, výrobní podnik nebo obchodní podnik,
d) posledním účetním obdobím účetní období ke dni 31. prosince 2019.
§ 2
Účel a rozsah záruk
(1) Záruky za splacení úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby a udržení podnikání poskytovaných úvěrujícími bankami příjemcům úvěru (dále jen „záruka” nebo „záruky”) jsou poskytovány za účelem zachování a zvýšení dostupnosti likvidity pro příjemce úvěru, a to jako mimořádné opatření, jehož cílem je zmírnění ekonomických a sociálních dopadů pandemie COVID-19.
(2) Účel a rozsah záruk nesmí překročit vymezení dané sdělením Evropské komise týkajícím se podmínek státní podpory ekonomiky v reakci na pandemii COVID-192) .
(3) Záruka bude poskytnuta nejpozději do 31. prosince 2020, a to za závazky splacení úvěrové jistiny jedné úvěrující bance nebo více úvěrujícím bankám příjemci úvěru do výše nesplacené úvěrové jistiny.
(4) Záruky nemohou být poskytovány v následujících oblastech převažující ekonomické činnosti:
a) ubytování,
b) činnost heren, kasin a sázkových kanceláří.
Podmínky poskytování záruk
§ 3
(1) Exportní pojišťovna může poskytnout záruku za splacení úvěrů poskytovaných úvěrujícími bankami příjemcům úvěru, kteří se potýkají s náhlým nedostatkem likvidity a kteří
a) mají za poslední účetní období více než 250 zaměstnanců podle kritérií stanovených pro počet zaměstnanců přímo použitelným předpisem Evropské unie3) , přičemž do tohoto počtu zaměstnanců mohou být zahrnuti i zaměstnanci ovládajících a ovládaných osob a dále osob ovládaných stejnou ovládající osobou4) ,
b) prokáží úvěrující bance, že podíl vývozu na celkových ročních tržbách z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží za poslední účetní období dosáhl alespoň 20 % (dále jen „podíl vývozu”); výrobní podnik
Nahrávám...
Nahrávám...