dnes je 24.5.2024

Input:

251/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

č. 251/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 16. září 2015,
kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky č. 350/2007 Sb., vyhlášky č. 470/2008 Sb., vyhlášky č. 420/2010 Sb., vyhlášky č. 408/2012 Sb. a vyhlášky č. 468/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slova „Evropské unie1” vkládají slova „ , zároveň navazuje na použitelný předpis Evropské unie2”.
Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:


1Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (86/635/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.
2Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.”.
2. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku” zrušují.
3. V § 2 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova „(dále jen „obchodník s cennými papíry”)”.
4. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
5. V § 2 odst. 4 se slova „ , s výjimkou ustanovení § 81a,” zrušují.
6. Poznámka pod čarou č. 8a se zrušuje.
7. V § 3 odst. 2, 3 a 5, § 4 odst. 1, § 65 a § 66 odst. 1 se slova „k této vyhlášce” zrušují.
8. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , informace v příloze podle § 54 až 57 se uvádějí ve stejném pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty v přílohách č. 1 a 2”.
9. V § 4 odst. 2 se číslo „6” nahrazuje číslem „7”.
10. V § 12 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů”.
11. V § 26 se slova „tvořené podle zvláštních právních předpisů” zrušují.
12. V § 28 se za slovo „dotacemi” vkládají slova „do vlastních zdrojů”.
13. V § 29 odst. 2 se slova „podle zvláštních právních předpisů” zrušují.
Nahrávám...
Nahrávám...