dnes je 22.5.2024

Input:

266/2006 Sb., Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění účinném k 1.7.2012

č. 266/2006 Sb., Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění účinném k 1.7.2012
[zrušeno č. 205/2015 Sb.]
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006
o úrazovém pojištění zaměstnanců
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
218/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění § 91, § 92, § 94, § 95 a § 99;
nový počátek účinnosti
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 21 odst. 2 a § 34 odst. 3 písm. a)
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 3 odst. 1 písm. m) a § 5 odst. 2
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
v § 3 odst. 1 písm. i) vkládá slova
282/2009 Sb.
(k 31.8.2009)
mění § 91, § 92 odst. 1, 2 a 3, § 94 odst. 1 a 2, § 95, § 99
303/2009 Sb.
(k 14.7.2009)
retroaktivně ruší slova v § 3 odst. 1 písm. h); nová přechodná ustanovení
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 89 odst. 2
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 9, § 10 odst. 3, § 11 odst. 3, § 18 odst. 7, § 25, § 50 odst. 1 písm. d), § 57, § 59 odst. 2, § 66 písm. c), § 83 odst. 2 písm. b), § 85 odst. 1 a 4, § 88 odst. 2, § 89 odst. 3
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění - dosud neuvedeno
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 29 odst. 3, § 31 odst. 1, § 63 odst. 1, § 67, § 84 odst. 5
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání1) (dále jen „úrazové pojištění”).
(2) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti úrazového pojištění.
§ 2
Orgány úrazového pojištění
Orgány úrazového pojištění jsou
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo”),
b) Česká správa sociálního zabezpečení,
c) okresní správy sociálního zabezpečení.
§ 3
Okruh pojištěných osob
(1) Úrazového pojištění se při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastní zaměstnanci, jimiž se rozumí
a) zaměstnanci v pracovním poměru,
b) státní zaměstnanci podle služebního zákona2) ,
c) členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,
d) zaměstnanci činní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
e) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů činní na území České republiky,
f) soudci,
g) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávali funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
h) poslanci Poslanecké sněmovny, senátoři Senátu Parlamentu České republiky,
i) členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, předseda Energetického regulačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
j) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny pod písmeny f) až i),
k) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
l) pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu3) , nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu4) ,
m) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody
Nahrávám...
Nahrávám...