dnes je 24.5.2024

Input:

306/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023

č. 306/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. září 2023
o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) některé podmínky provádění mimořádné finanční podpory pro zemědělská odvětví postižená zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023, (dále jen „mimořádná podpora”) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond”).
§ 2
Žádost o poskytnutí mimořádné podpory
(1) Fond poskytne mimořádnou podporu na základě žádosti pro
a) pěstitele ovoce,
b) pěstitele zeleniny,
c) pěstitele chmele, nebo
d) chovatele krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka (dále jen „chovatel dojnic”).
(2) Žadatel doručí Fondu žádost o poskytnutí mimořádné podpory nejpozději do 31. října 2023.
§ 3
Podmínky poskytnutí mimořádné podpory pro pěstitele ovoce
(1) Žadatelem o poskytnutí mimořádné podpory pro pěstitele ovoce může být fyzická nebo právnická osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů jako druh zemědělské kultury ovocný sad a obdržela za dotační období roku 2022 podporu na produkci ovocných druhů s
a) velmi vysokou pracností podle § 22 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a současně podala na dotační období roku 2023 žádost o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností podle § 30 nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, nebo
b) vysokou pracností podle § 23 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a současně podala na dotační období roku 2023 žádost o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s vysokou pracností podle § 31 nařízení vlády č. 83/2023 Sb.
(2) Fond poskytne žadateli mimořádnou podporu podle odstavce 1 písm. a) na výměru obhospodařovaného dílu půdního bloku nebo jeho části vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů na žadatele s druhem zemědělské kultury ovocný sad, na kterou žadatel obdržel za dotační období roku 2022 podporu na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností
Nahrávám...
Nahrávám...