dnes je 24.5.2024

Input:

81/2014 Sb., Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany

č. 81/2014 Sb., Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany
[zrušeno č. 438/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 24. dubna 2014
o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany
Ministerstvo obrany stanoví podle § 20 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 319/2004 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.:
§ 1
Náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění
(1) Písemnou žádost o udělení úředního oprávnění podává žadatel Ministerstvu obrany (dále jen „ministerstvo”). Žadatel v žádosti vedle náležitostí stanovených správním řádem uvede rozsah ověřování, pro které má být úřední oprávnění, o něž žádá, uděleno.
(2) Žadatel ke své žádosti připojí
a) doklad o řádném ukončení vysokoškolského studia ve studijním oboru zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu,
b) potvrzení o vykonané odborné praxi v činnostech, pro jejichž ověřování žádá o udělení úředního oprávnění, a to v celkovém rozsahu nejméně pěti let,
c) přehled výsledků zeměměřických činností, na nichž se žadatel podílel, s uvedením jejich názvu, kalendářního roku a měsíce zpracování, pořadového čísla ověření, pod kterým fyzická osoba s úředním oprávněním (dále jen „úředně oprávněný zeměměřický inženýr”) výsledek zeměměřických činností ověřila, a údaje o adrese místa, kde je dokumentace o výsledku zeměměřických činností uložena,
d) samostatně zpracovaný výsledek zeměměřických činností z oblasti zeměměřických činností, pro které žádá o udělení úředního oprávnění.
§ 2
Obsah zkoušky
(1) Zkouška pro udělení úředního oprávnění (dále jen „zkouška”) se člení na část obecnou a zvláštní a na obhajobu žadatelem samostatně zpracovaného výsledku zeměměřických činností.
(2) V obecné části zkoušky se ověřují znalosti žadatele v oblastech
a) právní úprava zeměměřictví a orgánů zeměměřictví a katastru, včetně působnosti ministerstva v této oblasti,
b) obecná právní úprava metrologie a obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti.
(3) Ve zvláštní části zkoušky žadatel prokazuje znalost
a) geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území České republiky,
b) postupů při zřizování, obnově nebo přemísťování bodů podrobného bodového pole a vyhotovování příslušné dokumentace,
c) postupů při zaměřování a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl pro potřeby obrany České republiky,
d) dokumentace výsledků zeměměřických činností a jejího ukládání,
e) postupů při kalibraci a komparaci přístrojů a pomůcek a zpracování příslušných dokumentů o tom,
f) postupů při vytyčování prostorové polohy, včetně jejich přesnosti a kontrolních měření,
g) postupů při měření polohopisu a výškopisu, včetně jejich přesnosti,
h) měřických postupů k zajištění úplnosti a správnosti výsledků zeměměřických činností,
i) odborné terminologie v oblasti výkonu zeměměřických činností, zejména výkonu zeměměřických činností pro potřeby zajišťování obrany
Nahrávám...
Nahrávám...