dnes je 15.6.2024

Input:

Dohoda o poskytování HOME OFFICE

31.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.11
Dohoda o poskytování HOME OFFICE

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Vzor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Zaměstnavatel:

Název školy nebo školského zařízení dle zřizovací listiny

IČ: XXXXXXX

se sídlem: Adresa školy nebo školského zařízení

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení,

jejímž jménem jedná: Jméno a příjmení statutárního zástupce školy, nebo školského zařízení, ředitel/ka

(dále jako "zaměstnavatel", "škola")

Zaměstnanec:

Jméno a příjmení

Datum narození/rodné číslo

Místo narození

bydliště: Adresa trvalého pobytu

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákoník práce") tuto dohodu o poskytování Home Office (dále jen "Dohoda")

I.

1. Na základě pracovní smlouvy ze dne Datum, ve znění případných pozdějších změn a dodatků, (dále jen "Smlouva"), pracuje zaměstnanec u zaměstnavatele v pracovním poměru jako Pracovní zařazení dle smlouvy.

2. Jelikož to umožňuje povaha práce zaměstnance, dohodly se smluvní strany, že zaměstnanci bude za podmínek upravených touto Dohodou a vyplývajících z příslušných vnitřních předpisů Zaměstnavatele, umožněno pracovat z domova (dále jen "Home Office").

II.

1. Zaměstnanec bere na vědomí, že prostřednictvím Home Office bude řádně, poctivě a včas plnit své pracovní úkoly. Zaměstnavatel předpokládá, že tato úprava způsobu práce zaměstnance přispěje ke vzájemné spokojenosti smluvních stran.

2. Home Office může zaměstnanec využívat v rozsahu podle svého uvážení. Při Home Office bude zaměstnanec pracovat pouze z místa svého bytu na adrese Bydliště zaměstnance, konkrétně bude práci vykonávat pouze z [pracovny] schválené nebo prověřené zaměstnavatelem jako pracoviště zaměstnance pro účely Home Office.

3. Zaměstnanec se zavazuje, že vzhledem k charakteru své pracovní pozice bude mít během Home Office vždy zajištěný přístup k internetu a mobilnímu signálu.

4. Pokud to bude potřeba, bude se zaměstnanec účastnit plánovaných porad nebo jiných jednání a jakýchkoli jiných firemních událostí na dálku, v nutných případech, podle pokynu zaměstnavatele, také osobně.

5. Zaměstnanec bude vždy v pracovní dny v době od Čas hod. do Čas hod. dostupný prostřednictvím mobilního telefonu za účelem koordinace práce a pracovních úkolů s ostatními zaměstnanci zaměstnavatele.

6. V případě jakýchkoli problémů během Home Office se Zaměstnanec může obrátit na Jméno a příjmení, kontakt.

III.

1. Pracovní dobu si zaměstnanec během Home Office rozvrhuje sám. U přímé pedagogické práce vychází z rozvrhu hodin nebo se řídí pokyny zaměstnavatele. Pokud si domluví se žáky individuální konzultace, je na zaměstnanci, kdy v daném dni bude pracovat a jak si práci rozdělí (při dodržení pracovních povinností a úkolů). Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně zdraví zaměstnance se však strany dohodly, že zaměstnanec bude při rozvrhování práce při Home Office dodržovat níže uvedená pravidla:

a) Zaměstnancem rozvržená práce při Home Office nepřekročí limity jeho pracovní smlouvy ve vztahu k týdenní pracovní době,

b) nebude konána v době mezi 22 hod. a 06 hod.,

c) nebude konána o víkendech,

d) může být konána jako práce přesčas nebo ve svátek jen s předchozím souhlasem zaměstnavatele,

e) zaměstnanec se zavazuje, že bude dle pravidel Zákoníku práce čerpat přestávku na jídlo a oddech ve stanovené délce nejpozději po 6 hodinách nepřetržitého výkonu práce, a že

f) bude dodržovat pravidla týkající se nejvyšší přípustné délky směny, odpočinku mezi směnami, nepřetržitého odpočinku v týdnu a dnů pracovního klidu.

2. Zaměstnanec se zavazuje, že kromě evidence své pracovní doby bude evidovat i veškeré přestávky mezi dobou výkonu práce, a to vždy před jejich započetím. Způsob vedení této evidence a jejího předávání určí zaměstnavatel.

IV.

1. Strany se dohodly, že zaměstnanci budou kompenzovány náklady na výkon práce při Home Office XXXX Kč měsíčně.

2. Tato náhrada není součástí mzdy zaměstnance.

3. Nedohodnou-li se strany jinak, zahrnuje uvedená částka veškeré náklady zaměstnance.

V.

1. Povinnost mlčenlivosti sjednaná se zaměstnancem se uplatní i při Home Office. Pokud Zaměstnanec pracuje doma, je povinen dbát na odpovídající ochranu důvěrných informací podle dohodnutých podmínek.

2. S

Nahrávám...
Nahrávám...