dnes je 18.4.2024

Input:

Dohoda o provádění kontroly dočasně práce neschopného zaměstnance

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.30.1
Dohoda o provádění kontroly dočasně práce neschopného zaměstnance

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako „zaměstnavatel")

a

 

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako „zaměstnanec")

 

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany" nebo každý samostatně jako „smluvní strana")

 

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tuto

 

Dohodu o provádění kontroly dočasně
práce neschopného zaměstnance

 

 

I.

 

1. Smluvní strany uzavřely dne ............ pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ..................

 

2. Zaměstnanec je povinen v souladu s ustanovením § 301a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce") v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinen dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění.

 

3. Zaměstnanec bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 192 odst. 6 zákoníku práce je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, tedy:

- povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu, a

- povinnost dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění.

 

II.

 

1. Pro případ, že zaměstnanec bude uznán dočasně práce neschopným, zavazuje se předložit zaměstnavateli potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti nejpozději do ..... dnů ode dne, kdy byl uznán dočasně práce neschopným. Potvrzení zaměstnanec doručí k rukám ............... (uvést komu).

 

2. Zaměstnanec se zároveň touto smlouvou zavazuje oznámit skutečnost, že byl uznán dočasně práce neschopným, telefonicky nebo e-mailem svému nejbližšímu nadřízenému, a to neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví, pokud to jeho zdravotní stav umožní.

 

3. Zaměstnanec se zavazuje současně s předložením potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavateli sdělit místo pobytu, kde se bude zaměstnanec po dobu dočasné pracovní neschopnosti zdržovat a dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnanec bere na vědomí, že uvedené informace je zaměstnavatel oprávněn si ověřit u ošetřujícího lékaře zaměstnance.

 

4. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli oznámit změnu místa pobytu a dobu a rozsah povolených vycházek nejpozději následující den poté, co tato změna nastala. Porušení této povinnosti může mít za následek v případě, že bude provedena kontrola zaměstnance a zaměstnanec nebude při kontrole zastižen z důvodu, že změnil místo pobytu a dobu a rozsah povolených vycházek a tuto skutečnost zaměstnavateli neoznámil, rozhodnutí zaměstnavatele o snížení náhrady mzdy či její nepřiznání, ledaže by zaměstnanec zaměstnavateli doložil skutečnosti, které by svědčily o tom, že změnu nemohl bez svého zavinění ve stanovené době zaměstnavateli oznámit.

 

III.

 

1. Zaměstnavatel je oprávněn po dobu prvních čtrnácti dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance provést (a to i opakovaně) u zaměstnance kontrolu a zaměstnanec je povinen zaměstnavateli kontrolu umožnit. Kontrolu u zaměstnavatele provádí:

..................... (jméno a příjmení, pracovní zařazení)

..................... (jméno a příjmení, pracovní zařazení)

..................... (jméno a příjmení, pracovní zařazení)

(dále jako „kontrolor" či společně jako „kontroloři").

 

2. Kontrolu mohou provádět kontroloři samostatně nebo společně dva kontroloři. Zaměstnavatel vydá kontrolorům písemné pověření, kterým jsou povinni se při provádění kontroly prokázat - pokud tak neučiní, není zaměstnanec povinen kontrolu umožnit.

 

3. V případě, že kontroloři provedou u zaměstnance kontrolu, je tento povinen předložit jim rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, a je-li to nezbytné, i průkaz totožnosti.

 

4. Pokud zaměstnanec nebude v místě pobytu zastižen, zanechá kontrolor v místě pobytu zaměstnance (v poštovní schránce či na jiném vhodném místě) oznámení zaměstnanci o tom, že kontrola byla provedena a zaměstnanec nebyl zastižen. Zaměstnanec je povinen neprodleně poté, co se s uvedeným oznámením seznámí, nejpozději však do 3 dnů od provedení kontroly, sdělit a doložit zaměstnavateli skutečnosti, proč nebyl v místě pobytu zastižen.

 

5. Kontrolor vždy o provedené kontrole vyhotoví písemný záznam. V případě, že kontrolor zjistil porušení režimu, uvede v písemném záznamu i skutečnosti, které znamenají porušení režimu. Kontrolor předává písemný záznam o provedené kontrole .......... (komu) neprodleně po jeho vyhotovení.

 

6. Za porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance se považuje:

- případ, kdy se zaměstnanec nezdržuje v místě pobytu,

- případ, kdy zaměstnanec nedodržuje rozsah a dobu stanovených vycházek,

- případ, kdy zaměstnanec neoznámí zaměstnavateli změnu místa pobytu nebo změnu doby a rozsahu vycházek v souladu s čl. II. odst. 3 této dohody,

- případ, kdy zaměstnanec neumožní provedení kontroly v rozporu s touto dohodou, případně odmítne při kontrole předložit požadované doklady (rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, průkaz totožnosti).

 

7. Pokud bylo při kontrole zjištěno porušení režimu ze strany zaměstnance, doručí zaměstnavatel stejnopis záznamu o provedené kontrole:

- zaměstnanci, který porušil režim,

- příslušné správě sociálního zabezpečení,

- ošetřujícímu lékaři.

 

8. V případě, že kontrolor zaměstnance nezastihne v místě pobytu a zaměstnanec do 3 pracovních dnů ode dne provedení kontroly zaměstnavateli oznámí a doloží oprávněný důvod, proč zastižen nebyl (např. kontrola u lékaře), zaměstnavatel

Nahrávám...
Nahrávám...