dnes je 18.4.2024

Input:

Dohoda o provedení práce - vzor

26.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.5
Dohoda o provedení práce – vzor

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Zaměstnavatel:

Název školy nebo školského zařízení dle zřizovací listiny

IČ: XXXXXXX

se sídlem: Adresa školy nebo školského zařízení

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení,

jejímž jménem jedná: Jméno a příjmení statutárního zástupce školy, nebo školského zařízení, ředitel/ka

(dále jako "zaměstnavatel", "škola")

Zaměstnanec:

Jméno a příjmení

Datum narození/rodné číslo

Místo narození

bydliště: Adresa trvalého pobytu

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce"), uzavírají tuto

dohodu o provedení práce

(dále jen "dohoda")

I.

1.1 Zaměstnanec se podpisem této dohody zavazuje provést pro zaměstnavatele práci na základě této dohody. Sjednaným druhem práce vykonávané zaměstnancem na základě této dohody je:.............................................................................................

1.2 Zaměstnanec se zavazuje provést práci v době od................... do ........................, na kterou je tato dohoda uzavírána, a to v rozsahu ........... hodin.

1.3 Místem výkonu práce je Místo výkonu práce.

II.

Vybrat z následujících variant:

1.1 Účastníci této dohody se dohodli, že zaměstnanci náleží odměna za práci provedenou na základě této dohody ve výši ...............,- Kč.

Účastníci této dohody se dohodli, že zaměstnanci náleží odměna za práci provedenou na základě této dohody ve výši ................,- Kč za 1 hodinu práce.

1.2 Zaměstnanec je povinen nejpozději do ..........dnů od skončení provádění práce předložit zaměstnavateli výkaz odpracovaných hodin.

1.3 Zaměstnavatel odměnu vyplatí zaměstnanci bezhotovostním převodem na účet č......................./........ vedený u ..........................; povinnost zaměstnavatele je splněna dnem připsání odměny na uvedený účet zaměstnance.

Zaměstnavatel odměnu vyplatí zaměstnanci v den splatnosti odměny v hotovosti ve své provozovně, která je zároveň místem výkonu práce zaměstnance.

III.

Vybrat z následujících možností:

1.1 Účastníci této dohody si sjednávají, že zaměstnanci náleží kromě sjednané odměny cestovní náhrady podle § 152 a násl. zákoníku práce.

Účastníci této dohody si sjednávají, že zaměstnanci s ohledem na druh vykonávané práce nenáleží cestovní náhrady podle § 152 a násl. zákoníku práce.

IV.

1.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z pracovního poměru vzniklého na základě této dohody se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákoníku práce, předpisů jej provádějících a vnitřními předpisy zaměstnavatele.

1.2 Zaměstnavatel a zaměstnanec tímto potvrzují, že zaměstnanec byl řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z této pracovní smlouvy a z pracovního řádu, s předpisy o bezpečnosti práce a s pracovními a platovými podmínkami, za nichž bude práci vykonávat.

1.3 Zaměstnavatel je povinen zejména:

1.3.1 - vytvořit zaměstnanci podmínky pro řádný výkon

Nahrávám...
Nahrávám...