dnes je 18.6.2024

Input:

Lex Ukrajina pro oblast školství a vzdělávání dětí z Ukrajiny - předškolní vzdělávání

6.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10
Lex Ukrajina pro oblast školství a vzdělávání dětí z Ukrajiny – předškolní vzdělávání

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Dne 21. března 2022 nabyl účinnosti zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který pozbývá platnosti 31. března 2023. Ve vztahu ke školskému zákonu, který je obecnou právní úpravou, vystupuje zákon č. 67/2022 Sb. jako lex specialis (zvláštní právní úprava), jejíž ustanovení mají v případě kolize přednost. Tento zákon označovaný také jako Lex Ukrajina (1) byl upraven a doplněn zákonem č. 199/2022 Sb. (označován jak "Lex Ukrajina 2"). Zákonem č. 199/2022 Sb. se prodlužuje doba platnosti všech pravidel Lex Ukrajina pro školství až do 31. srpna 2023, tj. do konce školního roku 2022/2023. Zároveň se ruší časově omezené výjimky z povinnosti prokazovat znalost českého jazyka pro pedagogické pracovníky z Ukrajiny a možnost jejich zaměstnávání na dobu určitou. Tato výjimka se tedy prodlužuje na dobu shodnou s platností celého zákona, tj. do 31. srpna 2023. Automaticky ze zákona tedy dojde mimo jiné k prodloužení platnosti rozhodnutí příslušného správního orgánu ve věci zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení provedeného podle Lex Ukrajina.

Novela zákona vyhlášená pod č. 20/2023 Sb. s účinností od 24. ledna 2023 přináší zejména tyto změny:

 • umožňuje prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2024 a návazně prodlužuje platnost všech pravidel obsažených v Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství až do 31. 8. 2024.

 • upravuje pravidla pro pořádání tzv. zvláštního zápisu do prvních tříd základních škol a k předškolnímu vzdělávání pro děti s dočasnou ochranou. V minulém školním roce byl zvláštní termín zápisu povinný, pro následující školní rok bude pouze dobrovolný. O tom, zda škola zvláštní zápis uskuteční či zda bude jeden společný termín pro všechny, rozhoduje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem. Pokud se zvláštní zápis ve škole uskuteční, musí jej ředitel školy vyhlásit nejpozději spolu s vyhlášením běžného zápisu podle školského zákona.

 • nově se postup při vyřazení ze školy vztahuje na všechny děti v mateřské škole, nejen na ty podléhající povinnému předškolnímu vzdělávání. Tímto se umožní, aby se reálně neobsazená místa v mateřských školách uvolnila pro jiné zájemce dříve a administrativně nenáročným způsobem než podle běžné právní úpravy ve školském zákoně.

Na základě zmíněné novely rovněž bude od 31. ledna 2023 do 31. března 2023 docházet k přeregistraci osob s dočasnou ochranou. Tyto osoby se budou registrovat u Ministerstva vnitra za účelem prodloužení dočasné ochrany do 31. března 2024. Při registraci budou tyto osoby uvádět mj. také název a adresu školy, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné školní docházky, popřípadě k povinnému předškolnímu vzdělávání, pokud již dítěti tato povinnost vznikla a trvá.

Zákon se vztahuje na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana kvůli některým opatřením v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Pro tyto osoby zavádí tento zákon zkratku "cizinec" – jedná se pouze a výlučně o osoby:

 • - kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině – prokazuje se:
  1. vízovým štítkem nebo
  2. záznamem o udělení dočasné ochrany
 • - kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízu, pro cizince s dočasnou ochranou – prokazuje se:
  1. uděleným vízovým štítkem nebo
  1. razítkem v cestovním pasu

Nevztahuje si na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské státní občanství.

Předškolní vzdělávání

Podle § 34 odst. 1 ŠZ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Z uvedeného pravidla existuje několik výjimek. Povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje :

 • - na děti s hlubokým mentálním postižením,
 • - na děti, které jsou občany ČR a které nepobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • - na děti, které jsou občany jiného členského státu EU a které nepobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • - na děti – cizince (občany státu, který není členem EU), kteří nejsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (o kterých lze předpokládat, že proto ani na území ČR nepobývají).

Ve školním roce 2022/23 se vztahuje povinné předškolní vzdělávání na děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Ve školním roce 2023/24 se vztahuje povinné předškolní vzdělávání na děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Na děti cizince se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§ 34a školského zákona), a to:

 • - pro občany jiného členského státu EU, kteří na území členského státu EU pobývají déle než 90 dnů,
 • - pro jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • - pro účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Děti cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana kvůli ozbrojenému konfliktu na území Ukrajiny vyvolaném invazí vojsk Ruské federace, proto musejí plnit povinnost předškolního vzdělávání v mateřské škole v ČR, pokud jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Pokud však mají zákonní zástupci těchto dětí – cizinců zájem o to, aby se dítě vzdělávalo v mateřské škole i v případě, kdy nejsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, mají právo podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Děti cizinců nejsou povinny se k povinnému předškolnímu vzdělávání hlásit bezprostředně po příjezdu, mohou využít pobyt v adaptačních skupinách. Pokud ale zákonný zástupce vyhodnotí, že je pro dítě nástup do školy vhodný, má na to právo.

Všechna následující pravidla se týkají přijímání ke vzdělávání do mateřských škol, které mají stanoven spádový obvod (pouze spádové mateřské školy, tj. mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí), v období mimo zvláštní zápis dětí cizinců, tedy v době mimo 1. 6. – 15. 7. 2023 k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy. Na mateřské školy, které nemají stanoven spádový obvod se uvedené vztahuje obdobně s tím rozdílem, že takto postupují v případě žádostí podaných mimo režim zápisu realizovaného ve standardních termínech podle školského zákona.

 • - Přijímání je vždy vedeno ve správním řízení – nepřijetí je řádně odůvodněno;
 • - Přihlášky se podávají
  1. v českém jazyce;
  2. ředitel školy akceptuje dvojjazyčnou přihlášku podle zveřejněného vzoru MŠMT;
  3. výhradně v ukrajinském jazyce – postupuje se podle § 16 odst. 2 SŘ (účastník přihlášku předloží v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, pokud ředitel školy nesdělí, že překlad nevyžaduje.
 • - Ředitel zašle sdělení o přijetí/nepřijetí v českém a ukrajinském jazyce podle vzoru zveřejněného na edu.cz/ukrajina.
 • - Pokud ředitel rozhodně o přijetí dítěte – cizince, jedná se o přijetí bez jakéhokoli časového omezení, tedy "na dobu neurčitou".
 • - Přijatým cizincům se ve školní matrice jako kód zahájení uvede nově k tomu určený kód "U".

Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR. Cizinci jsou povinni hlásit své místo pobytu a změny v něm Ministerstvu vnitra, které je uvede do databáze registru obyvatel. Tento údaj je rozhodný pro určení spádovosti školy. Spádová škola je školským zákonem určena, aby zajišťovala vzdělávání dětí s místem pobytu (evidovaným v souladu s příslušnými právními předpisy) v jejím školském obvodu.

Pokud místo pobytu dítěte uvedené v registru obyvatel, do něhož mají přístup orgány veřejné moci (v tomto případě zejména obce), neodpovídá faktickému bydlišti, které zákonný zástupce uvádí za účelem určení spádovosti školy, ředitel školy vyzve zákonného zástupce, aby před rozhodnutím o žádosti provedl změnu místa pobytu u Ministerstva vnitra a toto následně řediteli doložil.

Žádost za nezletilého uchazeče podává:

 • - zákonný zástupce žáka; podle ukrajinského práva může být zákonným zástupcem i prarodič, zletilý sourozenec;
 • - osoba, která má žáka svěřeného do péče;
 • - obecný opatrovník (určený soudem);
 • - ústavní zařízen, do jehož péče je žák svěřen.

Pro přijímáni do mateřské školy dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, platí i povinnost splnit podmínky podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tj., že dítě:

 • - je očkováno;
 • - má kontraindikaci nebo
 • - je imunní.

Kromě dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě naplněné kapacity školy (naplnění nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení) neumožňuje školský zákon přijetí dítěte.

Pokud z kapacitních důvodů není možné přijmout cizince s místem pobytu ve spádové oblasti,

 • - ředitel spádové školy informuje zřizovatele o tom, že z důvodu plné kapacity školy nepřijme cizince;
 • - zřizovatel projedná s řediteli ostatních mateřských školy, které zřizuje možnost přijetí dítěte – cizince do některé z těchto škol. Pokud zřizovatel žádnou další školu nezřizuje nebo do žádné z jím zřizovaných škol nelze z kapacitních důvodů dítě přijmout, informuje o tom zřizovatel krajský úřad;
 • - krajský úřad určí po projednání s ostatními zřizovateli a řediteli jinou školu ve své působnosti, kam bude možné dítě přijmout. Krajský úřad je oprávněn po projednání tímto postupem určit nejenom školu zřizovanou obcí či svazkem obcí, ale také školu soukromého nebo církevního zřizovatele;
 • - pokud nelze z důvodu plné kapacity všech škol zřizovaných v určitém kraji dítě přijmout, informuje krajský úřad o této skutečnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které určí jiný kraj, v němž bude dítě přijato.

V předchozím školním roce probíhal povinně ve školách, které mají stanoven spádový obvod, tzv. zvláštní zápis určený výhradně pro cizince. Ve školním roce 2022/23 již ředitel školy není povinen vyhlásit zvláštní zápis – může zvolit variantu jednotného termínu zápisu nebo variantu zvláštního zápisu v pozdějším termínu.

O volbě, zda uskutečnit jednotný nebo zvláštní zápis, bude rozhodovat ředitel školy v dohodě se zřizovatelem. Při rozhodování o tom, zda vyhlásit zvláštní zápis, doporučujeme zvážit především naplněnost a kapacitu školy a předpokládaný počet dětí nebo žáků s dočasnou ochranou, kteří s ohledem na místo pobytu mohou nastoupit do 1. ročníku v dané škole.

Pravidla pro zvláštní zápis platí pro všechny školy (nikoliv pouze pro školy se spádovým obvodem). Ředitel školy stanoví termín a místo konání zvláštního zápisu nejpozději spolu s oznámením o konání zápisu podle školského zákona způsobem v místě obvyklým. Na zvláštní zápis se vztahují pravidla pro zápis dle školského zákona s výjimkou termínu konání.

Ředitel mateřské školy postupuje podle ustanovení § 34 odst. 2 ŠZ. V předstihu

 • - stanoví kritéria přijímání;
 • - předpokládaný počet přijímaných;
Nahrávám...
Nahrávám...