dnes je 15.6.2024

Input:

Novinky ve školských právních předpisech pro rok 2021 (novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., nařízení vlády č. 75/2005 Sb. a vyhlášky č. 72/2005 Sb.)

11.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.35
Novinky ve školských právních předpisech pro rok 2021 (novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., nařízení vlády č. 75/2005 Sb. a vyhlášky č. 72/2005 Sb.)

JUDr. Hana Poláková

Začátek roku bývá spojován s očekáváním změn. Sledovali jsme připravované novely školských právních předpisů, průběh jejich připomínkování a nyní je máme na stole. Podíváme se společně na novelu vyhlášky. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a na ni navazující novelu nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Zmíníme i novelu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění poslední novely vydané pod č. 607/2020 Sb., s účinností od 1. 1. 2021.

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Společné vzdělávání v podrobnostech upravené vyhláškou č. 27/2016 Sb. bylo opět podrobeno analýze a jejím výsledkem je novela vydaná pod č. 606/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021.

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. řeší zejména poskytování podpůrného opatření pedagogické intervence. Podle názoru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je primárním obsahem tohoto podpůrného opatření "podpora přípravy na vzdělávání (s žákem nemohou z různých příčin pracovat zákonní zástupci), dále pak podpora žáka ve vzdělávacích předmětech, v nichž aktuálně selhává, přičemž toto selhání souvisí s jinými životními podmínkami či kulturním prostředím. Pedagogická intervence pak typicky kompenzuje nefunkční/nedostatečnou domácí přípravu na výuku, rozvíjí se žákovy vědomosti a znalosti, jazykové kompetence a sociální dovednosti, techniky učení."

Ministerstvo šetřením zjistilo, že se toto podpůrné opatření často nahrazuje předmětem speciálně pedagogické péče při absenci speciálního pedagoga v dané škole, což nekompenzuje obtíže žáka vyplývající ze specifických poruch učení a podpůrné opatření tak není poskytováno účelně.

Záměrem novely vyhlášky je podle slov ministerstva "poskytovat ad hoc podporu v zájmu žáků ve chvíli, kdy tuto pomoc skutečně potřebují. Pedagogická intervence se tak na základě novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, stává standardní součástí pedagogického působení pedagogického pracovníka v době, kdy v posledních třech letech došlo k výraznému nárůstu jejich platů a kdy dochází k dalším systémovým změnám v regionálním školství, zejména navyšování nepedagogických pracovníků školy, za účelem odbřemenění pedagogických pracovníků od administrativních činností nesouvisejících s přímou pedagogickou činností."

Výsledkem všech analýz je novela vyhlášky, která poskytování pedagogická intervence v základní škole, školní družině, školním klubu nebo ve střední škole definuje jako podpůrné patření prvního stupně, na jehož poskytnutí škola nepotřebuje doporučení školského poradenského zařízení a také na ně nedostane žádné další finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Díky přechodným ustanovením obdrží škola do 31. ledna 2021 finanční prostředky ze státního rozpočtu na zajištění pedagogické intervence poskytované na základě platného doporučení školského poradenského zařízení vydaného do konce loňského roku.

Další změna se týká Přílohy č. 1 oddílu 2 vyhlášky, stanovení normované finanční náročnosti dalšího pedagogického pracovníka.

Ministerstvo v důvodové zprávě uvádí, že podle současné právní úpravy je normovaná finanční náročnost podpůrného opatření další pedagogický pracovník stejná pro všechny stupně vzdělávání. To však neodpovídá nastavení systému, zejména platovým tarifům učitelů v daném stupni vzdělávání. Proto ministerstvo v souladu se zásadou rovnosti v pracovněprávních vztazích upravuje normovanou finanční náročnost podpůrného opatření další pedagogický pracovník poskytovaného v mateřské škole s ohledem na platové tarify učitelů v mateřských školách.

Podle přechodných ustanovení bude nově nastavená normovaná finanční náročnost dalšího pedagogického pracovníka doporučená do mateřské školy vycházející z 9. platové třídy 5. platového stupně poskytována již od 1. ledna 2021. Mateřské školy tak musí pro rok 2021 počítat s nižší částkou poskytovanou na toto podpůrné opatření.

Tyto dvě věcné změny vyhlášky č. 27/2016 Sb. se promítají jako změny technické do dalších částí přílohy vyhlášky.

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Stručná je navazující novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, vydaná pod č. 562/2020 Sb., účinná od 1. února 2021. Do ustanovení § 2 se vložil odstavec 6:

"Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí."

Pedagogická intervence je přímou pedagogickou činností, ale v důsledku novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb. se stala standardní součástí pedagogického působení pedagogického pracovníka na žáky. Není tedy chápána jako přespočetná hodina s nárokem na vyplacení příplatku za tzv. přespočetné hodiny v případě splnění zákonných podmínek nastavených ustanovením § 23 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Nahrávám...
Nahrávám...