dnes je 15.6.2024

Input:

Pedagogická dokumentace - komentář

1.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.15.5
Pedagogická dokumentace – komentář

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

V § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je legislativně upraven obecný výčet dokumentů, jejichž vedení je spjato s činností školy nebo školského zařízení. Z povahy činnosti školy nebo školského zařízení vyplyne konkrétní rozsah povinně vedené dokumentace, který v sobě zahrnuje

 1. rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147,
 2. evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen “školní matrika“),
 3. doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 4. vzdělávací programy podle § 4 až 6,
 5. výroční zprávy o činnosti školy,
 6. třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
 7. školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin,
 8. záznamy z pedagogických rad,
 9. knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky,
 10. protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
 11. personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci15) a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.

V každodenní práci přichází pedagog do styku především s třídní knihou a dokumentací spojenou s vedením údajů školní matrik. Protože u těchto dokumentů není, na rozdíl od dokladů vztahujících se ke správnímu řízení, právními předpisy předepsána žádná formální podoba či způsob jejich vedení, je potřeba věnovat výběru příslušného softwaru nebo listinné podobě této dokumentace patřičnou pozornost. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Informaci MŠMT k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě ze dne 27. června 2019 pod čj. MSMT-19169/2019 řadí školní matriku (evidenci dětí, žáků nebo studentů) a třídní knihy mezi dokumentací vedenou obvykle v elektronické podobě.

Pojem "třídní kniha" se používá tradičně ve spojení se základními a středními školami a z logiky věci vyplývá, že by tento dokument měl být zpracováván pro každou jednotlivou třídu školy, přičemž by měl obsahovat průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu v dané třídě. S ohledem na toto obsahové vymezení dokumentu bývá tento termín používán i ve školách, které nejsou organizačně členěny na třídy (konzervatoře, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky), rozhodujícím kritériem je obsahová stránka dokumentu.

Kurikulární reforma, rámcové vzdělávací programy a s nimi související zavádění školních vzdělávacích programů do výuky natolik individualizovaly vyučovací proces v jednotlivých typech a druzích škol a školských zařízení, že vyvstala potřeba vytvořit novou podobu pedagogické dokumentace tak, aby odpovídala novým požadavkům RVP a flexibilně reagovala na variabilitu školních vzdělávacích programů a zároveň vyhovovala novým formám a metodám pedagogické práce škol různých typů a velikostí.

Výzkumný ústav pedagogický ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2007 – 2008 zmapoval situaci na základních školách, vytvořil a ověřil nové návrhy školské dokumentace, zejména třídní knihy, třídního výkazu a katalogového listu (nově "katalogové složky") žáka. Kromě vzorových variant takto vzniklých dokumentů existují tradiční formuláře SEVT a v neposlední řadě mohou mít poněkud odlišnou podobu i různé softwarové verze těchto produktů.

Třídní kniha

Třídní kniha je dokumentem, který obsahuje průkazné informace o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu. Tolik říká o zmíněném dokumentu legislativa a je na vedení školy, jakou formu a způsob vedení třídní knihy zvolí. Přitom by třídní kniha měla plnit nejen funkci dokumentační a být relevantním podkladem pro kontrolu, ale měla by sloužit i pro sebehodnocení učitelů a reflexi jejich činnosti. Může být, jak již bylo řečeno, vedena v elektronické i písemné podobě.

Pokud dále v textu uvádíme pojem žák, máme na mysli žák/žákyně.

Třídní kniha by měla obsahovat:

 1. identifikační údaje
  1. plný název školy podle zřizovací listiny;
  2. třídu římskou číslicí a příslušným velkým písmenem (III. B, VI. A);
  3. příslušný ročník slovy (třetí, šestý);
  4. školní rok s lomítkem mezi jednotlivými kalendářními roky (2021/2022);
  5. název školního vzdělávacího programu, číslo jednací a datum, od kdy je školní vzdělávací program platný (název školního vzdělávacího programu musí být shodný s názvem uváděným v ostatní pedagogické dokumentaci a s názvem uváděným na vysvědčení);
 2. zápis povinných a volitelných předmětů:
  1. zkratka předmětu, která se bude v souladu s třídní knihou uvádět shodně i v další pedagogické dokumentaci (např. Čj – Český jazyk a literatura, M – Matematika, PTV – Pohybová a taneční výchova);
  2. nezkrácený název vyučovacího předmětu (např. Český jazyk a literatura, Matematika, Pohybová a taneční výchova);
  3. jméno a příjmení vyučujícího, podpis;
  4. datum, od kdy předmětu vyučuje v dané třídě a školním roce (pokud výuku jednoho předmětu v dané třídě zajišťuje více učitelů, uvádí se všichni; podobně se uvede i nový vyučující, pokud dojde v průběhu školního roku ke změně vyučujícího);
  5. stejným způsobem se zapisují volitelné a nepovinné předměty (zkratka předmětu, nezkrácený název, vyučující, podpis, datum ...) s vyznačením, že se jedná o volitelný nebo nepovinný předmět;
  6. stejným způsobem se zapisují zájmové útvary organizované školou, do nichž jsou v příslušném školním roce žáci zařazeni (zkratka zájmového útvaru, nezkrácený název, vyučující, podpis, datum ...) s vyznačením, že se jedná o zájmový útvar;
  7. přehled o způsobu zápisu volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů, evidence absence žáků v těchto předmětech a útvarech (zápisy je možné vést např. ve třídní knize nebo v Záznamu o práci ve volitelném předmětu ...);
  8. pokud hodnocení žáků za dané pololetí provádí jiný vyučující než ten, který předmět reálně vyučuje (případ dlouhodobé nepřítomnosti vyučujícího ve škole), provede se o této skutečnosti záznam obsahující zkratku a plný název předmětu, školní rok, pololetí, jméno a příjmení vyučujícího, jméno a příjmení osoby, která provedla hodnocení místo vyučujícího, který předmětu pravidelně vyučuje;
  9. asistent pedagoga - jméno, příjmení asistenta pedagoga, datum, od kdy v dané třídě a školním roce působí;
 3. seznam žáků (nenahrazuje a "nezdvojuje" katalogovou složku žáka, jsou zde uvedeny jen nejdůležitější údaje přímo související s výchovně vzdělávacím procesem):
  1. příjmení a jméno (obrácené pořadí je z důvodu možnosti abecedního řazení);
  2. aktuální kontakty na zákonné zástupce – telefon, e-mail (po dohodě s nimi - ochrana osobních údajů);
  3. poznámka – údaje, mající rozhodující vliv na vzdělávání žáka/žákyně např. individuální vzdělávání, výuka podle individuálního vzdělávacího plánu, datum dodatečného zařazení/odchodu žáka do/z dané třídy v průběhu školního roku a se souhlasem rodičů závažné zdravotní problémy žáka;
  4. přidělení do skupiny, pokud se předmět dělí na
Nahrávám...
Nahrávám...