dnes je 15.6.2024

Input:

Podmínky poskytování stravování zaměstnanců organizace

29.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13
Podmínky poskytování stravování zaměstnanců organizace

Ing. Eliška Hryzláková

Vnitřní směrnice č. . . . . ./2024

Úprava podmínek poskytování stravování zaměstnanců organizace

Vydáno:

Účinnost:

Statutární zástupce: ......................................................, ředitel ......................................................

Článek I.

Působnost vnitřního předpisu

Tato vnitřní směrnice se vydává na základě § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce"). Organizace touto směrnicí upravuje podmínky poskytování stravování zaměstnancům v pracovněprávních vztazích s organizací, případně jiným osobám vymezeným v této směrnici.

Článek II.

Poskytování stravování

1. Zaměstnavatel ve vlastním zařízení závodního stravování bude poskytovat stravování svým zaměstnancům, kteří jsou v pracovněprávním vztahu s organizací (státním zaměstnancům, příslušníkům bezpečnostního sboru ve služebním poměru, vojákům z povolání, soudcům dle vyhlášky č. 296/2022 Sb.), dále důchodcům, kteří v organizaci pracovali při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a zaměstnancům činným u organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v době jejich přítomnosti v práci, jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny spotřebovaných potravin. Náklady na provoz vlastního zařízení závodního stravování, kromě hodnoty potravin, hradí v plné výši organizace ze svých nákladů na svou hlavní činnost.

Poznámka:

U zaměstnanců, činných u organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v době jejich přítomnosti v práci lze u organizačních složek státu a u příspěvkových organizací poskytnout jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin (bez příspěvku z FKSP) v případě, že pro ni vykonávají práci alespoň 3 hodiny (dle § 3 odst. 7 vyhlášky č. 84/2005 Sb. a dle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 296/2022 Sb.), pokud je to umožněno v kolektivní smlouvě, v kolektivní dohodě nebo ve vnitřní směrnici. (Ve smlouvě s tímto zaměstnancem by měla být stanovena pracovní doba s tím, že nárok na poskytnutí hlavního jídla ve výši pořizovací ceny surovin má v případě, že pro organizaci vykonává práci v daném dni alespoň 3 hodiny.)

Dále může organizace poskytovat jídla na základě smlouvy o závodním stravování jiné organizaci nebo jiné právnické nebo fyzické osobě. Dohodou sjednaná cena hlavního jídla však musí krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením (provozní náklady na závodní stravování a náklady na spotřebované potraviny).

2. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům cenově zvýhodněné stravování za cenu potravin podle finanční normy po odečtení příspěvku z FKSP:

Při ceně jednoho hlavního jídla (cena potravin) . . . . . . . Kč

bude příspěvek z FKSP . . . . . . . Kč

uhradí zaměstnanec (důchodce) . . . . . . . Kč

Příspěvek z FKSP na jedno hlavní jídlo se upravuje v závislosti na stanovené ceně hlavního jídla za dané období a dále podle finančních možností fondu. Zveřejňuje se pro každé stravovací období, kterým je kalendářní rok.

Nárok na příspěvek z FKSP na jedno hlavní jídlo v kalendářním dni mají zaměstnanci, kteří vykonávali alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni práci pro organizaci v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Pokud zaměstnanec odpracoval v daném kalendářním dni více jak 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, má nárok na další hlavní jídlo s příspěvkem z FKSP.

Příspěvek z FKSP bude dále poskytován na jedno hlavní jídlo důchodcům, bývalým zaměstnancům, kteří v organizaci pracovali při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a nadále v organizaci pracují, pokud během směny vykonávají práci alespoň 3 hodiny.

Dle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je od daně osvobozený příjem zaměstnance ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem za jednu směnu, pokud během této směny zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny.

Příspěvek z fondu ale nebude poskytován zaměstnancům, kteří pracují v organizaci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Kalkulace hlavního jídla sestává ze spotřebovaných potravin podle finanční normy (hradí zaměstnanec) a z podílu osobních a věcných nákladů stravovacího zařízení (hradí organizace) na jednu porci. Náklady na provoz na jednu porci se počítají z nákladů za minulé účetní období nebo z minulého školního roku. Cena hlavního jídla bude pravidelně aktualizována.

Příklad 1

Stravování ve vlastním stravovacím zařízení

Text  
Organizace hradí náklady na provoz: 44 
Náklady na spotřebované potraviny hradí strávník (fyzická osoba) 26 
Příspěvek z FKSP 10 
Celková cena za hlavní jídlo ve vlastní jídelně závodního stravování(náklady na provoz a náklady na spotřebované potraviny) 80 

Podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 296/2022 Sb. může příspěvek z fondu činit až celou částku nákladů na pořízení surovin hlavního jídla, kterou by hradil strávník. U tohoto příkladu by příspěvek z fondu mohl být ve výši 36,- Kč/1 hlavní jídlo.

3. Zaměstnavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 236 ZP stravování osobám uvedeným v odst. 1 tohoto článku ve vlastním stravovacím zařízení (uvést místo, kde bude stravování poskytováno), a to vždy v pracovních dnech v době od . . . . . . do . . . . . . (např. od 11.00 do 14.00).

4. Ve dnech, kdy vlastní stravovací zařízení nepracuje, je mimo provoz anebo se jedná o strávníka, kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu ve vlastním zařízení (doloží písemné lékařské potvrzení odborného lékaře s doporučeným typem stravování), pokud odpracuje alespoň 3 hodiny v místě výkonu práce uvedeném v pracovní smlouvě:

  • - bude strávníkům (pouze zaměstnancům) umožněno stravování v jiném stravovacím zařízení na základě stravenek, u nichž zaměstnavatel hradí ze svých nákladů na hlavní činnost 55% z dohodnuté ceny hlavního jídla, maximálně však do 70 % výše horní hranice stravného při trvání služební cesty 5 až 12 hodin (v roce 2024 to je 166 Kč). Limit 70 % stravného se použije v případě, že 55 % dohodnuté ceny je vyšší než 70 % cestovních náhrad. Zbývající část dohodnuté ceny jídla, snížené o příspěvek z FKSP, hradí strávník.

Příklad 2

Stravování zabezpečované prostřednictvím jiného zaměstnavatele nebo jiné osoby

V roce 2024:

Text  
Organizace hradí ze svých provozních nákladů: 44 
Nahrávám...
Nahrávám...