dnes je 15.6.2024

Input:

Podmínky poskytování stravování zaměstnanců organizace

10.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2.4
Podmínky poskytování stravování zaměstnanců organizace

Ing. Eliška Hryzláková

Vzor

Vnitřní směrnice č. . . . . ./2021

Úprava podmínek poskytování stravování zaměstnanců organizace

Vydáno:

Účinnost:

Statutární zástupce: . . . . . . . . . . . . . . . ., ředitel

Článek I.

Působnost vnitřního předpisu

Tato vnitřní směrnice se vydává na základě § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“). Organizace touto směrnicí upravuje podmínky poskytování stravování zaměstnancům v pracovněprávních vztazích s organizací, případně jiným osobám vymezeným v této směrnici.

Článek II.

Poskytování stravování

1. Zaměstnavatel ve vlastním zařízení závodního stravování bude poskytovat stravování svým zaměstnancům, kteří jsou v pracovněprávním vztahu s organizací, dále důchodcům, kteří v organizaci pracovali při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a zaměstnancům činným u organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v době jejich přítomnosti v práci, jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin. Náklady na provoz zařízení závodního stravování hradí organizace ze svých nákladů na svou hlavní činnost.

Poznámka:

U zaměstnanců, činných u organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v době jejich přítomnosti v práci lze u organizačních složek státu, u příspěvkových organizací a ve státních podnicích poskytnout jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin (bez příspěvku z FKSP) v případě, že jejich přítomnost v práci trvá v kalendářním dni alespoň 3 hodiny (dle § 3 odst. 7 vyhlášky č. 84/2005 Sb. a dle § 3 odst. 8 vyhlášky č. 430/2001 Sb.), pokud je to umožněno v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřní směrnici. (Ve smlouvě s tímto zaměstnancem by měla být stanovena pracovní doba, nárok na poskytnutí hlavního jídla ve výši pořizovací ceny surovin má v případě, že jeho přítomnost v práci trvá v daném kalendářním dni alespoň 3 hodiny.)

Dále může organizace poskytovat jídla na základě smlouvy o závodním stravování jiné organizaci nebo jiné právnické nebo fyzické osobě. Dohodou sjednaná cena hlavního jídla však musí krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením (tzn. náklady na spotřebované potraviny a ostatní provozní náklady na závodní stravování).

2. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům cenově zvýhodněné stravování za cenu potravin podle finanční normy po odečtení příspěvku z FKSP:

Při ceně jednoho hlavního jídla (cena potravin) . . . . . . . Kč

bude příspěvek z FKSP . . . . . . . Kč

uhradí zaměstnanec (důchodce) . . . . . . . Kč

Příspěvek z FKSP na jedno hlavní jídlo se upravuje na základě kalkulace za předcházející období a zveřejňuje se pro každé stravovací období, kterým je kalendářní rok.

Nárok na příspěvek z FKSP na jedno hlavní jídlo v kalendářním dni mají zaměstnanci, kteří vykonávali alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni práci pro organizaci v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Pokud zaměstnanec odpracoval v daném kalendářním dni více jak 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, má nárok na další hlavní jídlo s příspěvkem z FKSP.

Příspěvek z FKSP bude dále poskytován na jedno hlavní jídlo také důchodcům, bývalým zaměstnancům, kteří v organizaci pracovali při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Příspěvek z fondu ale nebude poskytován zaměstnancům, kteří pracují v organizaci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Cena hlavního jídla bude vypočítána podle skutečných nákladů za minulé účetní období a bude pravidelně aktualizována. Kalkulace hlavního jídla se bude sestávat ze spotřebovaných potravin podle finanční normy (hradí zaměstnanec) a z podílu osobních a věcných nákladů stravovacího zařízení (hradí organizace) na jednu porci.

3. Zaměstnavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 236 ZP stravování osobám uvedeným v odst. 1 tohoto článku ve vlastním stravovacím zařízení (uvést místo, kde bude stravování poskytováno), a to vždy v pracovních dnech v době od . . . . . . do . . . . . . (např. od 11.00 do 14.00).

4. Ve dnech, kdy je vlastní stravovací zařízení mimo provoz a zaměstnanci odpracují alespoň 3 hodiny v místě výkonu práce uvedeném v pracovní smlouvě:

- bude zaměstnancům umožněno stravování v jiném stravovacím zařízení na základě stravenek, u nichž zaměstnavatel hradí ze svých nákladů na hlavní činnost 55% z dohodnuté ceny hlavního jídla, maximálně však do 70 % výše horní hranice stravného při trvání služební cesty 5 až 12 hodin (v roce 2021 to je 108 Kč). Limit 70 % stravného se použije v případě, že 55 % dohodnuté ceny je vyšší než 70 % cestovních náhrad. Zbývající část dohodnuté ceny jídla, snížené o příspěvek z FKSP, hradí strávník.

Příklad:

V roce 2021:

Hodnota stravovací poukázky ve výši: 80 Kč

Organizace hradí: 44 Kč

Příspěvek z FKSP: 20 Kč

Uhradí zaměstnanec: 16 Kč

- nebo organizace poskytne zaměstnancům peněžní příspěvek na stravování na jednu pracovní směnu podle ZP do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaných platem při pracovní cestě trvající 5-12 hodin (v roce 2021 je to 108 Kč). Z vypočtené

Nahrávám...
Nahrávám...