dnes je 18.4.2024

Input:

Pověření zaměstnance k jednání u soudu

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.1
Pověření zaměstnance k jednání u soudu

Pověření zaměstnance k jednání u soudu

 

 

Níže podepsaná ...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako „zaměstnavatel")

 

pověřuje tímto JUDr. Daniela Nováka

r.č. 790230/2987

zaměstnance zaměstnavatele na pozici právník,

 

 

aby za zaměstnavatele jednal jakožto pověřený zaměstnanec v řízeních před soudy, podepisoval všechna podání k soudům a nahlížel do soudních spisů.

 

Toto pověření se vystavuje v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Toto pověření zaniká uplynutím jednoho roku od níže uvedeného dne jeho podpisu.

 

 

V ............. dne ...................

 

 

......................................................

zaměstnavatel

 

 

Komentář:

Za školu mohou při výkonu své činnosti činit právní úkony rovněž její pracovníci nebo členové, pokud je to:

- stanoveno ve vnitřních předpisech školy (např. v organizačním, pracovním či podpisovém řádu), nebo

- je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

 

Jde o tzv. zákonné zastoupení zaměstnavatele, což znamená, že v zásadě není třeba vystavovat k určitým úkonům zaměstnanci plnou moc či pověření a zaměstnanec může ze zákona za zaměstnavatele v těchto určitých úkonech jednat. Zaměstnavatel pak je z takového jednání zaměstnance zavázán. Typickým příkladem (mimo oblast školství) je pokladní v obchodě, která dnes a denně uzavírá kupní smlouvy se zákazníky, aniž by k tomu měla plnou moc či písemné pověření. Jaké úkony jsou vzhledem k pracovnímu zařazení zaměstnance obvyklé, bude vždy záležet na konkrétním pracovním zařazení zaměstnance. Aby se strany vyhnuly jakýmkoliv pochybnostem, je vhodné si tato oprávnění upravit

Nahrávám...
Nahrávám...