dnes je 18.4.2024

Input:

Pracovní náplň ředitele mateřské školy, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.13
Pracovní náplň ředitele mateřské školy, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce ředitel mateřské školy  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.16.1.  
platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 10., 11., 12.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce, resp. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

10. platová třída

1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů.

11. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.

12. platová třída

4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

Zaměstnanec řídí všechny zaměstnance  
zaměstnanec samostatně zajišťuje 
 • - přímou a nepřímou pedagogickou činnost při výchově a vzdělávání a při činnostech souvisejících se vzděláváním v souladu se ŠVP,
 • - organizaci vzdělávání a činností souvisejících se vzděláváním v souladu se ŠVP,
 • - zajišťuje BOZ žáků při výchově a vzdělávání a při činnostech souvisejících se vzděláváním,
 • - spolupráci se zákonnými zástupci žáků,
 • - spolupráci zejména s PPP, OSPOD, Policií ČR,
 • - ochranu osobních údajů žáků,
 
zaměstnanec řídí, schvaluje úkony, činnosti 
 • - jako statutární orgán jedná ve všech záležitostech jménem školy,
 • - řídí školu ve všech oblastech činnosti školy včetně provádění kontrol, a to zejména v oblasti
  1. výchovy a vzdělávání v souladu s § 164 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění;
  2. pracovněprávní oblasti, oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, a prováděcími právními předpisy;
  3. materiální a ekonomické oblasti zejména v souladu s § 165 odst. 1, § 133 až 140 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění; v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
  4. vedení dokumentace zejména v souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění; zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
  5. vnějších vztahů,
 • - zpracovává koncepci a koncepční plány rozvoje školy,
 • - řídí a koordinuje činnost všech zaměstnanců školy bezprostředně nebo pomocí orgánů školy,
 • - schvaluje interní směrnice školy.
 

zaměstnanec převzal dne .........................................

podpis zaměstnance ................................................

Komentář k pracovní náplni ředitele mateřské školy

Pracovní náplň ředitele veřejné školy nebo veřejného školského zařízení si ředitel stanoví sám jako osoba, kterou jedná zaměstnavatel.

Ředitel pracuje jednak na pozici statutárního zástupce organizace, kdy mu platná legislativa ukládá činnosti, které musí vykonávat, jednak působí jako pedagogický pracovník s vymezením rozsahu přímé pedagogické práce. V souvislosti s tím vykonává práce, které podle katalogu prací vykonává v příslušné platové třídě učitel.

Údaje obsažené v pracovní náplni nejsou uvedeny v žádném právním předpisu. Je tedy na zaměstnavateli, aby uvedl ty informace, které jsou nutné k bližšímu označení druhu práce.

K těmto základní informacím patří:

a) označení zaměstnavatele;

b) druh práce;

c) položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen "katalog prací";

d) nejnáročnější požadované práce sjednaného druhu práce nebo nejnáročnější práce, které vedoucí zaměstnanec řídí (ředitel je v tomto případě zařazen do stejné platové, jak zaměstnanec s nejvyšší platovou třídou, kterého řídí) – /např. ředitel by měl mít 10. platovou třídu a řídí zaměstnance s 11. platovou třídou – potom má i ředitel 11. platovou třídu/;

e) platová třída;

f) konkretizace požadované práce.

Podle vysvětlení a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR "Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd

Nahrávám...
Nahrávám...