dnes je 18.6.2024

Input:

Převedení na jinou práci

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.3
Převedení na jinou práci

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnanec

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

V .............. dne ..................

Věc: Převedení na jinou práci

Vážený pane,

na základě pracovní smlouvy ze dne .............. pracujete na naší škole na pozici .............. Dne .............. Vám byla doručena výpověď z pracovního poměru z důvodu závažného porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci.

S účinností od ............. Vás tímto v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), převádím z dosavadní práce ......... na práci .......... Práci, na kterou jste byl převeden, budete vykonávat v místě s Vámi sjednaném, tj. v ............... Důvody převedení na jinou práci a doba převedení na jinou práci s Vámi byly projednány dne ................, nicméně s převedením na jinou práci jste vyslovil nesouhlas. Z uvedeného důvodu nezbývá nic jiného než Vás převést na jinou práci jednostranným rozhodnutím zaměstnavatele. Vaše převedení na jinou práci bylo projednáno s odborovou organizací dne ...................

Převedení na jinou práci bude trvat do skončení Vašeho pracovního poměru, tj. do ..............

............................................................

(zaměstnavatel)

Níže podepsaný ..................., nar. ..................., bytem ..................., tímto potvrzuje převzetí tohoto dopisu.

V .................... dne ..................

......................................................

zaměstnanec

Komentář:

Zaměstnavatel musí převést zaměstnance na jinou práci v případech, které uvádí zákoník práce v ustanovení § 41 odst. 1. Zaměstnanec v takovém případě musí být převeden na jinou práci, a to i kdyby s tím nesouhlasil.

Povinnost převést zaměstnance bez jeho souhlasu na jinou práci má zaměstnavatel v následujících případech:

  •  pozbyl-li vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci (vyžaduje se lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává),

  • nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

  •  koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí nebo matka dítěte mladšího než devět měsíců práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,

  • jestliže je to nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním,

  • jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávního celku,

  • je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci,

  • požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí nebo matka dítěte mladšího než devět měsíců práci, která pracuje v noci.


Ve všech výše uvedených případech je tedy zaměstnavatel povinen, pokud nastanou, převést zaměstnance na jinou práci, a to i bez jeho souhlasu.

Zákoník práce v ustanovení § 41 odst. 2 dále umožňuje zaměstnavateli v tam uvedených případech převést zaměstnance na jinou práci a záleží na zaměstnavateli, zda této možnosti využije, či nikoliv. Ani k tomuto převedení není třeba souhlasu zaměstnance.

Možnost převést zaměstnance bez jeho souhlasu na jinou práci má zaměstnavatel v případě, že:

  • zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď pro porušení povinností, které

Nahrávám...
Nahrávám...