dnes je 15.6.2024

Input:

Provozní řád mateřské školy - vzor s komentářem a pokyny

1.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14
Provozní řád mateřské školy – vzor s komentářem a pokyny

Provozní řád je zpracován na základě doporučené osnovy KHS s tím, že do jednotlivých částí je potřeba uvést aktuálně platné údaje, situace, průběhy aktivit nebo opatření V případě jakékoli významné změny je nutno provést aktualizaci a opětovně seznámit všechny zaměstnance se změnami. Na prezenční listinu, která je nedílnou součástí Provozního řádu je nutno nechat podepsat každou osobu, která vstupuje do pracovního nebo obdobného pracovního poměru nejpozději v den nástupu.

Provozní řád nenahrazuje školní řád, který je přílohou provozního řádu. Provozní řád nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná a jsou ve školním řádu uvedená. Předložený návrh provozního řádu vychází z ideálních podmínek zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí, jeho naplnění je odvislé na lokálních poměrech a podmínkách, které zhodnotí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, tedy příslušná KHS. Při tvorbě Provozního řádu se uplatňují zejména požadavky zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, vyhláška č. 410/2005 Sb. v platném znění, vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném znění a další právní a ostatní předpisy a předpisy pro konkrétní specifika školy nebo školského zařízení, například vyhláška č. 48/2005 Sb., vždy se jedná o úplné znění.

Vzor

Obsahová část provozního řádu MŠ

Předmět vymezení: Mateřská škola

I. Údaje o zařízení

Sídlo mateřské školy:

Telefon:

IČO:

Odpovědná osoba:

Zřizovatel školy:

II. Popis zařízení

Typ zařízení: Zařízení s celodenním režimem.

Kapacita

Počet zapsaných dětí:

Počet tříd:

Počet dětí ve třídách:

Věkové složení jednotlivých tříd:

Provozní doba mateřské školy:

Od do

Podmínky pro provoz

Bližší specifikace je uvedena ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění uvedených právních předpisů je součástí příloh tohoto řádu.

Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity

Komentář: Zde se specifikuje využívání, například školní zahrady pro veřejnost. Nebo například poskytování doplňkových služeb, stravování pro cizí strávníky apod.

POZOR: Stravování cizích strávníků – doplňková činnost zařízení školního stravování musí zohledňovat aktuální nařízení Krajské hygienické stanice. Ta může režimové požadavky upravovat nařízeními, vyplývajícími z aktuálního vývoje epidemiologické situace, v daném kraji.

III. Režimové požadavky

Režim dne mateřské školy je e z organizačních důvodů školy stanoven rámcově. Tedy je specifický pro každou třídu, respektuje věkové složení a individuální zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus. Učitelky jsou povinny svojí výchovně vzdělávací práci přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je respektováno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidné části třídy /herny/ a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Nástup dětí do mateřské školy je do ......ve ......, do ........ . Po tomto čase se mateřská škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Pozdější příchod dítěte po uvedených časech zákonní zástupci dětí včas nahlásí svojí třídní učitelce. Zákonný zástupce je povinen dítě učitelce předat osobně. Při nástupu dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání je uplatňován adaptační režim, jehož součástí je maximální individuální přístup k dětem. Adaptační program je součástí přílohy provozního řádu.

Hra

Spontánní hry probíhají od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí. Didakticky cílené činnosti probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či frontální práce dětí pod vedením učitelky, vychází z potřeb a zájmů dětí.

Hračky a další didaktické pomůcky

Všechny hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití /3–7 let/. Hračky pro 3leté děti jsou v každé třídě uloženy na vyhrazeném místě. Hračky jsou udržovány v čistotě, jsou uklízečkou pravidelně omývány /kočárky, panenky, kontejnery/. Celkovou desinfekci hraček, stavebnic, nádobíčka a kontejnerů provádí učitelky dle potřeby, nejméně 1x za pololetí.

V případě zhoršené epidemiologické situace realizuje mateřská škola celkovou dezinfekci častěji: - uveďte jak často a kým-.

Pohybové aktivity a pobyt venku

Pohybové aktivity probíhají denně. Zdravotně zaměřené cvičení /vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení při hudbě, s náčiním/, průběžně, během dne pohybové chvilky, průběžně během dne dostatečné zařazování pohybu – při spontánních hrách a pobytu venku. Pobyt venku probíhá dopoledne 2 hodiny, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí /dle počasí/. V letních měsících se všechny činnosti přesouvají co nejvíce do exteriéru, od ranních hodin jsou využívány letní terasy. Na školní zahradě jsou činnosti organizovány v průběhu celého dne na stinných místech, děti nejsou vystavovány přímému slunečnímu záření. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti, při inverzi, při nevhodných, rozptylových podmínkách. V době letních dnů, kdy teploty přesahují +30°C je pobyt venku organizován v ranních hodinách, po té pobyt na terasách, nebo ve třídách, kde je i v těchto dnech příznivé mikroklima. Pobyt venku se realizuje s maximálním využitím školní zahrady celoročně, dle výchovných záměrů jsou organizovány vycházky po okolí. Využívány jsou spontánní a řízené činnosti, převážně s pozorovacím cílem a pohybovými aktivitami.

Otužování je ve škole realizováno podle možností a zdravotního stavu dětí. Spočívá v pravidelném větrání tříd, dostatečném pobytu dětí venku, v létě se realizují hry s vodou, v zimě hry ve sněhu, učitelky dbají denně na přiměřené oblékání dětí při pobytu venku.

V průběhu celého dne je prováděno větrání vnitřních prostor mateřské školy. Pravidelné větrání zajišťuje – doplňte konkrétní osobu či osoby-.

Zohledněna musí být aktuální epidemiologická situace, klimatické podmínky, povětrnostní podmínky a stav ovzduší.

Provozní řád školní zahrady, s podrobnými informacemi o údržbě, je součástí příloh tohoto řádu.

Odpočinek

Odpočinkové aktivity vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě odpočívají všechny děti, přibližně 20 minut. Při poslechu čtené, nebo vyprávěné pohádky, při poslechu relaxační hudby, dětem s nižší potřebou spánku je poté nabídnuta klidná aktivita.

Při klidových aktivitách nevyužíváme sledování PC, ani televize.

Děti odpočívají na připravených lehátkách. Tyto denně připravuje provozní zaměstnanec, uklízečka či školnice. Vždy se dbá na proklepání a řádné vyvětrání lůžkovin a pyžam při přípravě před odpočinkem dětí i při úklidu po odpočinku.

Výměna lůžkovin se provádí 1x za 21 dní, ručníky 1x týdně, v případě potřeby ihned. Ložní prádlo a ručníky pere uklízečka v prádelně mateřské školy. Při zhoršené epidemiologické situaci dochází k častější výměně ložního prádla a ručníků – doplňte, jak často dochází k výměně-. Prádlo je práno při teplotě, nad 60 stupňů.

Vždy v pátek si děti odnáší svá pyžama domů a každý rodič sám zajišťuje jejich vyprání

Použité ložní a osobní prádlo se nesmí třídit v ubytovací části. Použité ložní prádlo nesmí být pokládáno na plochy, na kterých si hrají děti, nebo se jich dotýkají. Provozní zaměstnanec připraví nádobu či prostředek k tomu určený, například igelitový pytel, do kterého použité ložní prádlo pokládá a odnáší do prostor určených ke skladování použitého a znečištěného prádla.

V tomto prostoru nesmí být skladováno čisté ložní prádlo či ručníky.

Znečištěné prádlo se uzavírá před praním do plastových pytlů, do kterých je při výměně provozní zaměstnanci ihned umísťují. Při manipulaci nedochází ke kontaktu prádla s koberci ve třídě. Tyto pytle se uzavřené přenáší do prádelny mateřské školy. Vyprané a vyžehlené prádlo je uloženo ve skříních k tomu určených. Praní, žehlení a správné uskladnění prádla zajišťuje pověřený, provozní zaměstnanec

Stravování

Stravování probíhá v souladu § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění. Dětem je vydána strava bezprostředně po její přípravě, jsou

Nahrávám...
Nahrávám...