dnes je 15.6.2024

Input:

Rozhodnutí ředitelky Mš o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

30.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.6
Rozhodnutí ředitelky Mš o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy ještě před vyhlášením zápisu do mateřské školy, vydá kritéria, podle kterých bude přijímat děti k předškolnímu vzdělávání. Kritéria jsou součástí vyhlášeného zápisu do mateřské školy.

Jakmile ředitelka mateřské školy zváží všechny okolnosti podání žádosti a vyhodnotí případné důkazy,

rozhodne o:

 • Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 • Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zkušební dobou, jejíž délka nesmí
  přesáhnout 3 měsíce.

 • Nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě.

Náležitosti rozhodnutí:

Výroková část: obsahuje konečné řešení věci, zda je dítě přijato k předškolnímu vzdělání, zda se stanoví zkušební doba v rámci přijetí, nebo dítě není přijato k předškolnímu vzdělávání. Ve výrokové části se uvádí datum narození dítěte. Dále se uvádí označení účastníka řízení (dítěte) a označení zákonného zástupce.

Odůvodnění obsahuje:

 • Důvody výroku rozhodnutí – ředitel popíše, jaké byly stanoveny podmínky pro přijetí (kritéria), zda účastník řízení (dítě) tyto podmínky (kritéria) splnil nebo nesplnil.

 • Podklady pro vydání rozhodnutí (důkazy, informace):

1) Skutečnost, kterou se ředitel řídil při vydání rozhodnutí.

2) Informaci o tom, jak ředitel přistoupil k vypořádání s předloženými návrhy, námitkami, informacemi.

Pokud ředitelka mateřské školy vydává kladné rozhodnutí a vyhovuje účastníkovi řízení v plném rozsahu, není nutné psát zákonným zástupcem dítěte odůvodnění. Pokud nastane situace, že dojde k formální chybě v rozhodnutí, lze toto opravit usnesením.

Součástí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte musí být:

Poučení o odvolání

 • Zda je možné se odvolat proti vydanému rozhodnutí – je možné.

 • V jaké lhůtě: (do 15 dnů).

 • Od kdy běží lhůta (od l. dne následujícího po doručení).

 • Ke komu se lze odvolat (k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele mateřské školy, který rozhodnutí vydal).

Možnosti doručení rozhodnutí:

 • Adresa trvalého pobytu, uvedená v žádosti.

 • Adresa pro doručování.

 • Do vlastních rukou, osobně.

 • Datová schránka.

Vzor

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Č.j.:                                                              
Spisová značka:                                                              
Datum:                                                              
Účastník řízení                                                              
Zákonný zástupce dítěte:                                                              

Ředitel(ka) Mateřské školy ........................................................................, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

Přijímá dítě..................................................................., narozen(a) dne...........................................................................,

s trvalým

Nahrávám...
Nahrávám...