dnes je 22.2.2024

Input:

Rozsah přímé pedagogické činnosti vedoucích pedagogických pracovníků

17.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9
Rozsah přímé pedagogické činnosti vedoucích pedagogických pracovníků

Mgr. Martin Kaplán

Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti vedoucím pedagogickým pracovníkům, tj. ředitelům a zástupcům ředitele, bývá v praxi nezřídka složité, zejména s ohledem na množství činnosti škol a školských zařízení (dále jen "škola"), které právnická osoba zajišťuje. Pro správné určení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti musíme vždy vycházet z nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost dodáváme, že popsaný postup se uplatní jen u škol, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo územní samosprávní celek.

Obecně se týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti vedoucích pedagogických pracovníků stanovuje na období školního vyučování nebo na pololetí školního vyučování (§ 23 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o pedagogických pracovnících"), podle přílohy nařízení vlády.

V té se pro konkrétní druh školy a pracovní pozici pedagogického pracovníka stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, a to buď v rozpětí, nebo přesným počtem hodin. U vedoucích pedagogických pracovníků je situace specifická tím, že nekonají jen "vlastní" přímou pedagogickou činnost, ale školu, nebo některé její části, řídí. Proto se jejich týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti určí i s ohledem na počet tříd, studijních skupin, oddělení, kursů, výchovných skupin a speciálně pedagogického centra, které vedoucí pedagogický pracovník řídí (§ 4 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 75/2005 Sb.).

ZUŠ

U ředitelů a zástupců ředitele základní umělecké školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střední odborné školy s výtvarnými obory se počet tříd stanoví v návaznosti na celkový počet hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků, které ředitel a zástupce řídí. Každých 24 hodin přímé pedagogické činnosti se považuje za jednu třídu (§ 4 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 75/2005 Sb.).

Příklad 1

Na základní umělecké škole je týdně odučeno 130 hodin přímé pedagogické činnosti. Ředitel této školy tedy řídí 5 tříd (130/24). Jeho týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti proto bude podle bodu 4.2. přílohy nařízení vlády 9 hodin.

Určení druhu školy

Dalším krokem rozhodným pro stanovení správného týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti je určení druhu školy. Jde-li o právnickou osobu jen s jedním druhem činnosti školy (např. mateřská škola), stanoví se týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle tohoto druhu školy.

U právnických osob s více zajišťovanými činnostmi druhů školy se týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoví podle druhu školy, kde pedagogický pracovník přímou pedagogickou činnost převážně vykonává (§ 5 odst. 1).

Příklad 2

Zástupce ředitele školy řídí 1. stupeň základní školy a školní družinu. První stupeň základní školy má 11 tříd a školní družina 4 oddělení. Zástupce ředitele vyučuje na prvním stupni základní školy. Jeho týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti mu bude stanoven jako zástupci ředitele základní školy podle bodu 2.8. přílohy nařízení vlády, a to konkrétně 9 hodin (11 + 4 = 15).

Shodný podíl PPČ

Při shodném podílu přímé pedagogické činnosti vykonané na různých druzích škol se týdenní rozsah stanoví podle školy, na kterou připadá ten nejnižší (§ 5 odst. 1 nařízení vlády č. 75/2005 Sb.). Pro úplnost dodáváme, že převažující činnost se určuje jako poměrná část z celkového počtu hodin přímé pedagogické činnosti na daném druhu školy. Vykoná-li tedy zástupce ředitele řídící 6 tříd základní školy a 2 oddělení školní družiny například více než polovinu (více než 6) hodin přímé pedagogické činnosti na základní škole, stanoví se mu týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle bodu 2.8. přílohy nařízení vlády jako zástupci ředitele základní školy.

Známe-li počet tříd, studijních skupin,

Nahrávám...
Nahrávám...