dnes je 15.6.2024

Input:

Škola - zaměstnavatel v době mimořádných opatření - Komentář

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.5.4
Škola – zaměstnavatel v době mimořádných opatření – Komentář

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

V souvislosti s šířením coronaviru COVID-19 a následně vydaných vládních nařízení byly prakticky ze dne na den školy a školská zařízení postaveny před řadu situací, na které musely bezprostředně zareagovat a v rámci svých možností se s nastalou situací vypořádat. Školy a školská zařízení jakožto právnické osoby a zaměstnavatelé tak musely řešit např. umístění zaměstnance do karantény, Home Office, problém zaměstnanců s dětmi, ohrožené skupiny osob, apod.

Je tedy nezbytné ujasnit si především pracovní povinnosti ze strany zaměstnanců a zaměstnavatele. Dalším závažným problémem je karanténa zaměstnance nebo žáka a s ní související distanční výuka. V případě zaměstnanců vyvstává další problém – práce z domova (Home Office), který je natolik specifický, že je vhodné v tomto případě vytvořit směrnici vztahující se přímo k této oblasti.

Zaměstnanec:

Zaměstnanec nesmí odmítnout výkon běžné agendy vycházející z jeho pracovní náplně, pokud není bezprostředně a závažným způsobem ohroženo jeho zdraví. V praxi by tedy mohl odmítnout dílčí úkoly např. v případě, kdy by mohl přijít do přímého styku s větším množstvím infikovaných osob.

Pokud se dostane zaměstnanec po kontaktu s infikovanou osobou nebo návratu z rizikové země do karantény, jedná se o překážku na straně zaměstnance a režim je stejný jako u dočasně práce neschopného zaměstnance. Náleží mu za prvních 14 dní karantény náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Pokud by karanténa trvala déle, náleží zaměstnanci nemocenská ze systému nemocenského pojištění.

Zaměstnavatel by měl prokazatelně seznámit zaměstnance o informační povinnosti v případě kontaktu s rizikovou osobou a návratu z rizikové země. Zaměstnanec je povinen o těchto skutečnostech informovat zaměstnavatele.

době plošného uzavření škol (v některých případech i škol mateřských) bylo množství zaměstnanců nuceno zůstat se svými dětmi doma. V tomto případě musel zaměstnavatel nepřítomnost zaměstnance omluvit, pokud pečuje o dítě mladší 10 let (dle aktuálního návrhu Vlády až do 13 let věku dítěte). Zaměstnanci ale nebyla hrazena náhrada mzdy či platu, nýbrž získal speciální příspěvek na péči (tzv. "ošetřovné") ze systému nemocenského pojištění po dobu zpravidla 9 dnů (dle aktuálního návrhu Vlády po dobu nouzového stavu). Další plošné uzavření škol se v současné době nepředpokládá, pokud by však do budoucna nastalo, je třeba sledovat aktuální informace Vlády.

Zaměstnavatel:

Pokud by neměl zaměstnavatel pro své zaměstnance práci, jednalo by se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V tomto případě by náležela zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Tento případ ve školství buď nenastane vůbec, nebo jen ve výjimečných případech. Častějším případem bude v případě pedagogických zaměstnanců distanční forma výuky vedená z prostor školy, popřípadě z domova formou Home Office. V souvislosti s tím bude

Nahrávám...
Nahrávám...