dnes je 15.6.2024

Input:

Směrnice ředitele školy k vedení záznamů školní dokumentace

1.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.15.4
Směrnice ředitele školy k vedení záznamů školní dokumentace

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Směrnice ředitele školy k vedení záznamů školní dokumentace

Obecné zásady

 

K základním školním dokumentům patří:

1. třídní kniha

2. třídní výkaz a katalogová složka

3. záznam o činnosti v povinně volitelných předmětech a nepovinných předmětech

4. žákovská knížka

5. vysvědčení

6. přehled výchovně vzdělávací práce ŠD

 

K další školní dokumentaci patří:

7. záznam o školním úraze

8. hlášení pojistné události

 

Veškerá úřední dokumentace musí být vedena s náležitou péčí, přesně, úhledně, záznamy doplňovány průběžně a včas.

Změna zápisu v úředních dokumentech vymazáváním, vyškrabáváním či použitím chemických prostředků je zakázána. Opravy lze provádět pouze škrtnutím chybného zápisu (při zachování jeho čitelnosti). Oprava se zapíše do poznámek s datem, jasným a stručným vysvětlením a podpisem opravujícího. Na vysvědčení není přípustné provádět opravy vůbec.

Úřední záznamy se opatřují vlastnoručním podpisem. Podpisy na úředních listinách, v úředních knihách i v korespondenci musí být čitelné.

1. Třídní kniha

Vyplňování třídní knihy

Třídní knihu vede a za správnost zodpovídá třídní učitel.

I. Titulní list

Třída – uvede se zápis třídy římskou číslicí s tečkou a příslušným velkým písmenem.

Ročník – uvede se slovně příslušný ročník; u málotřídních škol se uvedou slovně všechny ročníky dané třídy ve vzestupném pořadí – jednotlivé ročníky se oddělí čárkou.

Školní rok – uvede se příslušný školní rok s lomítkem mezi jednotlivými školními roky.

II. Úvodní stránka s identifikačními údaji

Název školy – uvede s plný název školy tiskacím písmem.

Třída – uvede se zápis třídy římskou číslicí s tečkou a příslušným velkým písmenem.

Školní rok – uvede se příslušný školní rok s lomítkem mezi jednotlivými školními roky.

Školní vzdělávací program – uvede se název školního vzdělávacího programu a datum, od kdy je školní vzdělávací program platný. Pokud má školní vzdělávací program číslo jednací, je nutné ho uvést. Název školního vzdělávacího programu musí být v souladu s názvem uváděným v ostatní pedagogické dokumentaci a s názvem uváděným na vysvědčení.

Pokud škola vyučuje podle vzdělávacího programu vydaného podle předchozích právních předpisů, uvede se název vzdělávacího programu schváleného MŠMT a číslo jednací.

III. Povinné a volitelné předměty, vyučující

Zápis povinných a volitelných předmětů se provede do předtištěných kolonek.

V případě, že počet kolonek pro zápis povinných a volitelných předmětů není dostačující, je možné provést podélné dělení jednotlivých kolonek a využít nově vzniklou kolonku pro zápis samostatného předmětu.

U třídních knih pro 2. stupeň základní školy se provede rozlišení povinného a volitelného předmětu uvedením zkratky VP (velkými tiskacími písmeny) před název volitelného předmětu.

Zkratka předmětu – uvede se zkratka vyučovacího předmětu, používaná u příslušného vyučovacího předmětu v třídní knize i v další školské dokumentaci.

Název předmětu – uvede se nezkrácený název vyučovacího předmětu.

Jméno a příjmení vyučujícího, podpis; datum, od kdy předmětu vyučuje v dané třídě a školním roce – uvedou se požadované údaje.

Pokud výuku jednoho předmětu v dané třídě zajišťuje více učitelů, provedou zápis k danému předmětu do příslušných kolonek všichni.

Pokud dojde ke změně vyučujícího v průběhu školního roku, provede nový vyučující zápis k danému předmětu do následující volné kolonky.

IV. Nepovinné a volitelné předměty, vyučující

Zápis nepovinných předmětů se provede do předtištěných kolonek. V případě, že počet kolonek pro zápis nepovinných předmětů není dostačující, je možné provést podélné dělení jednotlivých kolonek a využít nově vzniklou kolonku pro zápis samostatného předmětu (viz zápis povinných a volitelných předmětů).

V. Zájmové útvary, vyučující

Do volných rubrik se zapíší jen zájmové útvary organizované školou, do nichž jsou v příslušném

školním roce žáci dané třídy zařazeni. Zápis zájmových útvarů se provede do předtištěných kolonek. V případě, že počet kolonek pro zápis zájmových útvarů není dostačující, je možné provést podélné dělení jednotlivých kolonek a využít nově vzniklou kolonku pro zápis samostatného předmětu (viz zápis povinných a volitelných předmětů).

Zkratka zájmového útvaru – uvede se zkratka zájmového útvaru, používaná u příslušného zájmového útvaru v třídní knize i v ostatní školské dokumentaci.

Název zájmového útvaru – uvede se nezkrácený název zájmového útvaru.

VI. Přehled způsobu zápisu volitelných předmětů a evidence absence žáků ve volitelných předmětech

Doplní se název dokumentu, v němž je veden zápis volitelných předmětů a zápis absence žáků ve volitelných předmětech.

VII. Záznam pro případ, že hodnocení žáků za dané pololetí v daném předmětu provádí jiný vyučující než ten, který předmět pravidelně vyučuje

Záznam se provede pouze v případě, kdy hodnocení žáků v daném předmětu provádí jiný vyučující než ten, který předmětu pravidelně vyučuje (dlouhodobá nepřítomnost vyučujícího z důvodu nemoci, zahraniční stáže apod.).

Zkratka předmětu – uvede se zkratka vyučovacího předmětu, používaná u příslušného vyučovacího předmětu v třídní knize i v další školské dokumentaci.

Název předmětu – uvede se nezkrácený název vyučovacího předmětu.

Školní rok, pololetí – uvede se příslušný školní rok s lomítkem mezi jednotlivými kalendářními roky a pololetí školního roku.

Vyučující – zapíše se jméno a příjmení vyučujícího, který předmětu v dané třídě pravidelně vyučuje a jehož jméno je u daného předmětu uvedeno v třídní knize v přehledu povinných, volitelných a nepovinných předmětů.

Hodnocení provedl (jméno, příjmení a podpis) – uvede se jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla hodnocení žáků v daném předmětu místo vyučujícího, který předmětu v dané třídě pravidelně vyučuje a jehož jméno je u daného předmětu uvedeno v třídní knize v přehledu povinných, volitelných a nepovinných předmětů.

VIII. Asistent pedagoga

Zapíše se jméno a příjmení, podpis asistenta pedagoga a datum, od kdy v dané třídě a školním roce působí.

IX. Seznam žáků a žákyň

Uvede se abecední seznam žáků a žákyň dané třídy. Pokud v průběhu školního roku přibude do třídy nový žák, zapíše se na konec stávajícího seznamu.

Příjmení a jméno – zapíše se příjmení a jméno žáka či žákyně

Kontakty – po dohodě s rodiči či zákonnými zástupci se uvedou nejaktuálnější údaje (telefonní čísla, e-mailové adresy). Pro snadnější aktualizaci uvedených údajů je možné provádět zápis tužkou. Je třeba dbát na citlivost uváděných osobních údajů.

Poznámky – zapíší se údaje, mající rozhodující vliv na vzdělávání žáka/žákyně, např. dlouhodobé pobyty mimo školu, individuální vzdělávání, výuka podle individuálního vzdělávacího plánu, datum dodatečného zařazení/odchodu žáka/žákyně do/z dané třídy v průběhu školního roku a se souhlasem rodičů závažné zdravotní problémy žáka či žákyně.

Skupiny – pokud se třída na výuku některého předmětu dělí do skupin, zapíše se zkratka skupiny,

kterou žák či žákyně navštěvuje.

ŠD (Školní družina) – označí se svislou čarou, že žák/žákyně navštěvuje školní družinu.

Celkový počet – zapíše se celkový počet žáků a žákyň, z toho chlapců a dívek. Pro snadnější

aktualizaci uvedených údajů je vhodné provádět zápis tužkou

X. Hospitační činnost

Zapisuje se hospitační činnost prováděná pověřenými pracovníky školy, kontrolními či nadřízenými orgány. Dle rozhodnutí ředitele školy je možné zapisovat také vzájemné hospitace učitelů.

Datum – zapíše se datum hospitace.

Jméno a příjmení hospitujícího, funkce, podpis – uvedou se požadované údaje.

Zkratka předmětu – uvede se zkratka vyučovacího předmětu, používaná u příslušného vyučovacího předmětu v třídní knize i v další školské dokumentaci.

Vyučující – zapíše se jméno a příjmení vyučujícího, na jehož hodině byl hospitující přítomen.

XI. Projekty

Zapisují se učební celky, založené na experimentování a objevování, které mají reálný výstup a vyznačují se otevřeností procesu učení.

Název projektu – uvede se název projektu.

Stručná anotace projektu – uvede se stručná charakteristika, cíl či zaměření projektu, případně zkratky vyučovacích předmětů, kterých se projekt týká.

Termín – u jednodenních projektů se zapíše datum realizace, u ostatních projektů datum zahájení a datum ukončení s pomlčkou mezi jednotlivými daty.

Garant – uvede se jméno osoby zodpovědné za realizaci projektu.

Podpis – podepíše se garant projektu.

XII. Akce, kurzy

Do rubriky Akce školy se zapíší akce, organizované školou v rámci vyučování i mimo něj, kterých se účastní žáci dané třídy).

Do rubriky Kurz se zapíší soubory učebních lekcí v rozsahu několika hodin či dnů s určitým zaměřením v rámci výuky a jejichž organizátorem je škola.

Název – vyplní se název akce či kurzu.

Zaměření – uvede se zaměření akce či kurzu, případně místo konání.

Termín – u jednodenních akcí a kurzů se zapíše datum, u akcí a kurzů, trvajících více dnů, se uvede datum zahájení a datum ukončení s pomlčkou mezi jednotlivými daty.

Zodpovídá – u akcí školy se uvede jméno osoby zodpovědné za celou akci či za dohled nad žáky během akce. U kurzů se doplní jméno osoby zodpovědné za realizaci kurzu.

Podpis – podepíše se zodpovědná osoba

XIII. Přehled o výuce a absenci žáků

...... týden od ...... do ...... – doplní se pořadové číslo týdne řadovou číslovkou a pondělní a páteční datum řadovou číslovkou s názvem příslušného měsíce.

Zkratka předmětu – uvede se zkratka vyučovacího předmětu, používaná u příslušného vyučovacího předmětu v třídní knize i v další školské dokumentaci.

Ročník – ve třídě s více ročníky se uvede do kolonky před řádek se zápisem zaměření či cíle výuky příslušný ročník řadovou číslovkou. Ve třídě s jedním ročníkem se kolonka proškrtne nebo se zapíše příslušný ročník řadovou číslovkou.

Zaměření výuky – uvede se zápis charakterizující výuku konkrétního předmětu v daném týdnu.

Zápisy v třídní knize by mohly pedagogům sloužit nejenom k zaznamenávání základních informací o poskytovaném vzdělávání a organizaci výuky, ale i k reflexi a hodnocení své pedagogické činnosti, a to zejména bezprostředně po ukončení vyučovací hodiny nebo po ukončení výuky v daném týdnu. Též mohou sloužit ke sledování logické postupnosti a návaznosti realizovaného vzdělávacího obsahu ve vztahu k postupnému osvojování znalostí a rozvíjení určitých dovedností u svých žáků.

Den – k jednotlivým dnům lze doplnit příslušné datum.

Nepřítomní – doplní se příjmení nepřítomných žáků a žákyň. Navštěvují-li třídu žáci či žákyně se shodným příjmením, zapíše se za příjmení i počáteční písmeno jména žáka či žákyně.

Hodina – nepřítomnost daného žáka se zaznamená v políčku příslušné hodiny svislou šikmou čarou. Omluvená absence se označí škrtnutím šikmé čáry v políčku příslušné hodiny.

Celkem – vyplní se součet všech hodin absence žáka či žákyně v daném dni. Zápis se provede číslovkou základní.

Parafa učitele – uvedením parafy (zkratky podpisu) učitel či učitelka potvrdí zápis absence žáků v daný den a v danou vyučovací hodinu.

Poznámky – zapíší se organizační a jiné záležitosti, týkající se žáků dané třídy.

Zápis vyučovacích hodin, které z organizačních či jiných důvodů neproběhly, se provede do příslušné kolonky v daném dni nebo do Poznámek či do kolonky Průběh výuky příslušného předmětu v daném týdnu.

Evidence a způsob zaznamenávání suplovaných vyučovacích hodin je na rozhodnutí ředitele/ředitelky školy.

Pozdní příchod žáka/žákyně do školy či dřívější odchod z vyučování se zaznamená dle zvyklostí školy.

XIV. Poučení žáků a žákyň o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu školního roku

K příslušnému poučení se doplní datum, kdy bylo poučení žáků a žákyň provedeno, a podpis osoby, která ho provedla. Do volných políček se uvede název příslušného poučení.

Po ukončení všech zápisů do třídní knihy na konci školního roku se všechny nevyplněné kolonky proškrtnou šikmou čarou z levého dolního rohu do pravého horního rohu. V případě několika nevyplněných kolonek pod sebou lze škrtnout výše uvedeným způsobem všechny prázdné kolonky současně.

Uzavření třídní knihy

Na poslední zbylou stranu třídní knihy se zapíše sdělení: Třídní kniha uzavřena dne...... června + podpis.

Uložení a archivace třídních knih

Třídní knihy 1. stupně jsou uloženy na obvyklém místě ve třídě, důležitá je dosažitelnost při suplování. Zodpovídá za ně třídní učitel. Třídní knihy 2. stupně jsou uloženy ve sborovně školy, neprobíhá-li právě vyučovací proces. Třídní kniha podléhá archivaci S10.

2. Třídní výkaz

Třídní výkaz vede a záznamy v něm provádí třídní učitel.

Záznamy v třídním výkazu musí obsahovat:

v I. pololetí:

- přílohu č. 1 Pololetní statistiku třídy

- přílohu č. 2 Arch se známkami třídy

v II. pololetí:

- přílohu č. 1 Pololetní statistiku třídy

- přílohu č. 2 Arch se známkami třídy (v případě konání opravných zkoušek musí být natištěna nová příloha a pouze stvrzené změny podpisy vyučujícího)

- příloha č. 3 Výchovná opatření za II. pololetí

Historie pohybu žáků

Pololetní statistiku třídy potvrzují podpisem ostatní vyučující - klasifikace za dané období.

Třídní výkaz se uzavírá po 5. a 9. ročníku, dále pří sloučení nebo rozdělení třídy.

Odevzdání k archivaci - A 45

3. Katalogová složka žáka/žákyně

Vysvětlivky k vyplňování katalogové složky žáka / žákyně ZŠ

I. Zdravotní pojišťovna:

Uvede se zkratka zdravotní pojišťovny.

II. Kvalifikátor SO:

Vyplní se kód státního občanství v souladu s číselným kódem centrální matriky:

0 – Osoba bez státního občanství

3 – Občan ČR

4 – Cizinec – občan EU

5 – Cizinec s trvalým pobytem v ČR

6 – Cizinec s přechodným pobytem (mimo občany EU)

7 – Azylant nebo žadatel o azyl

9 – Občanství neznámé, neudané

III. Vyučovací jazyk:

Uvede se vyučovací jazyk, ve kterém probíhá výuka žáka/žákyně.

IV. Otec / Zákonný zástupce, Matka / Zákonný zástupce:

Škrtne se nehodící se výraz.

V. Doručovací adresa:

Vyplní se pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu.

VI. Školní vzdělávací program:

Uvede se školní rok, ročník, název školního vzdělávacího programu a datum, od kdy je školní vzdělávací program platný. Název školního vzdělávacího programu musí být v souladu s názvem uváděným v ostatní pedagogické dokumentaci a s názvem uváděným na vysvědčení. Pokud škola vyučuje podle vzdělávacího programu vydaného podle dosavadních právních předpisů, uvede se číslo jednací a název tohoto vzdělávacího programu schváleného MŠMT.

Školní vzdělávací program se uvede v ročníku, kdy se žákovi zakládá katalogová složka a dále jen při změně školního vzdělávacího programu.

VII. Navštěvoval(a) školu:

Uvedou se všechny školy, které žák/žákyně navštěvoval(a) od zahájení povinné školní docházky. Na posledním místě se uvede škola, kterou žák/žákyně navštěvuje v současnosti.

VIII. Třída:

Zapíše se řadovou číslovkou římskou číslicí.

IX. Číslo řadové:

Uvede se číslo, pod nímž je žák/žákyně veden(a) ve "Jmenném seznamu žáků a žákyň včetně změn" ve Třídním výkazu, který se průběžně doplňuje.

X. Hodnocení:

Pokud je žák hodnocen slovně, uvede se do příslušné kolonky zkratka "S“. Text slovního hodnocení se vloží do katalogové složky jako příloha a tato skutečnost se zaznamená do tabulky Přílohy na poslední straně katalogové složky.

XI. Ročník:

Zapíše se řadovou číslovkou arabskou číslicí.

XII. Povinné předměty a volitelné předměty:

Údaje musí být shodné s údaji na vysvědčení.

XIII. Zájmové útvary:

Uvedou se pouze zájmové útvary organizované školou. Pro zápis hodnocení se použijí zkratky: Ú – pracoval(a) úspěšně, P – pracoval(a).

XIV. Celkové hodnocení:

Uvede se zkratkou: V – prospěl(a) s vyznamenáním, P – prospěl(a), N – neprospěl(a).

XV. Postup do vyššího ročníku:

Uvede se zkratkou: P – postupuje, N – nepostupuje.

XVI. Navštěvoval(a) třídu, skupinu:

Označí se od ročníku, kdy byl žák/žákyně přeřazen(a). Označení se provede zkratkou. Význam zkratky bude uveden v částí "Důležitá sdělení". Jedná se o zařazení žáka/žákyně do třídy nebo skupiny žáků s rozšířenou výukou některého předmětu, třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, třídy základní školy speciální apod.

XVII. Výchovná opatření:

Uvedou se výchovná opatření podle § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

XVIII. Údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání:

Uvedou se údaje o zdravotních obtížích, které mohou ovlivnit výuku, vyžadují specifický přístup či podmínky nebo jiná podpůrná opatření, která je nutné zabezpečit k povinnému vzdělávání žáka/žákyně.

Opravy zápisu údajů v Katalogové složce žáka/žákyně ZŠ se provádí škrtnutím nesprávného údaje a uvedením správného údaje v tabulce "Úřední opravy a změny" pod příslušným číslem. Toto číslo se doplní k přeškrtnutému nesprávnému údaji. 

Uložení a archivace

Třídní výkazy a katalogové složky jsou uloženy - 1. stupeň (třídní učitel ve třídě), 2. stupeň (sborovna 2. stupně - určené místo).

Při přestěhování žáka se nové škole zasílá kopie katalogového listu, originál se ponechává ve škole.

Třídní výkazy podléhají archivaci A45 (archiv 45 let).

 

4. Záznam o činnosti v povinně volitelných předmětech a nepovinných předmětech

 

Třídní kniha povinně volitelného předmětu, dělení třídy

Třídní knihu pro povinně volitelný předmět obdrží každý vyučující od zástupce ředitele v průběhu prvého týdne výuky. Do 15. září je povinen zapsat jmenný seznam žáků a odevzdat třídní knihu ke kontrole a podpisu.

Třídní kniha povinně volitelného předmětu se vede souběžně s třídní knihou příslušné třídy. V třídní knize třídy se zapíše do kolonky Probrané učiva - viz TK volitelného předmětu. Absence žáků se vede v třídní knize příslušné třídy i povinně volitelného předmětu. Za správnost zápisů odpovídají v třídní knize příslušné třídy třídní učitel, v třídní knize povinně volitelného předmětu příslušný vyučující.

Obdobně se postupuje i u třídních knih při dělení předmětů (ročník se dělí při výuce jazyků na Aj a Nj a dělení přesahuje rámec jedné třídy).

 

Třídní kniha nepovinného předmětu

Třídní knihu pro nepovinný předmět obdrží každý vyučující od zástupce ředitele v průběhu prvého týdne výuky. Do 15. září je povinen zapsat jmenný seznam žáků a odevzdat třídní knihu ke kontrole a podpisu.

Nepovinný předmět je závazný pro žáky, kteří se do něho přihlásili, změna je možná jen na konci klasifikačního období. Proto je nutné i v nepovinných předmětech vést absenci žáků, vyžadovat řádné omluvení nepřítomnosti. Neomluvenou absenci oznámí příslušný učitel třídnímu učiteli.

Před pedagogickou radou je povinností každého vyučujícího nepovinného předmětu zapsat podklady ke klasifikaci do BAKALÁŘŮ s výjimkou předmětu náboženství. Zde stačí pouze seznam žáků.

 

Uzavření a archivace

Třídní knihy povinně volitelných a nepovinných předmětů se uzavírají a archivují stejným způsobem, jako třídní knihy příslušných tříd.

 

5. Žákovská knížka

 

Vyplnění žákovské knížky

Na začátku školního roku třídní učitel zabezpečí, aby si žák správně, úplně a úhledně doplnil veškeré údaje na úvodních listech žákovské knížky. Rozvrh hodin se vyplní pouze tužkou.

 

Omluvný list

Třídní učitel dbá, aby žák měl každou nepřítomnost řádně doloženu v omluvném listu (s výjimkou školních akcí). Potvrzení školního lékaře vyžaduje pouze v odůvodněných případech.

V případě pochybností při omlouvání žáků neprodleně kontaktuje rodiče a informuje ředitele školy.

 

Návrhy klasifikace

Třídní učitel zabezpečí, aby vyučující příslušných předmětů vždy v 1. a 3. čtvrtletí doplnili návrhy klasifikace, třídní učitel podle závěrů pedagogické rady zapíše pochvaly a výchovná opatření. Tyto záznamy v žákovské knížce se musí shodovat se zápisy pedagogických rad a záznamy v katalogových listech žáků.

 

Sdělení o prospěchu

Sdělení o prospěchu a chování provádějí vyučující jednotlivých předmětů. Obsah sdělení musí stručně charakterizovat známku (ne český jazyk ..........3 (parafa učitele), ale Čj - kontrolní diktát ...........3 (parafa učitele)). Je možné použít známku s minusem (3-). Ostatní rozlišení se v žákovské knížce nepoužívají (3+, 2*...).

 

Poznámky

Poznámky, které vyučující zapisují do žákovských knížek, musí věcně a výstižně charakterizovat přestupek žáka. Nevhodné jsou poznámky typu: Porušil školní řád.

Kontrolu žákovských knížek provádí třídní učitel 1x měsíčně a zároveň zabezpečí, aby žákovskou knížku sledovali i rodiče (kontrolovaný podpis rodičů).

 

Zapomínání a ztráta žákovských knížek

Zapomínání žákovských kníže zapisují jednotliví vyučující do sešitu - zapomínání. Je potřebné sledovat zápisy do žákovských knížek tak, aby známky v klasifikačním archu učitele byly ve shodě se zapsanými známkami v žákovských knížkách.

Při ztrátě žákovské knížky žák zaplatí finanční částku za novu žákovskou knížku, potrestání žáka je nutno posoudit individuálně (úmyslná nebo náhodná ztráta).

 

1. stupeň ZŠ

Vyučující 1. tříd, kteří místo žákovské knížky používají notýsek, aplikují zásady platné pro žákovské knížky přiměřeným způsobem na školní notýsek.

 

Uložení a archivace

Žákovské knížky se nearchivují, na konci roku se ponechají žákům.

6. Vysvědčení

 

První a druhý řádek pod nápisem "ČESKÁ REPUBLIKA"

Uvede se název právnické osoby, která vykonává činnost školy, pod kterým je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení (podle § 144 odst. 1 písm. b) ŠZ), vypsáním nebo otiskem podlouhlého razítka.

IZO

Vyplňuje se identifikační znak organizace (resortní identifikátor právnické osoby, která vykonává činnost školy), pod kterým je zapsána ve školského rejstříku - podle § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona.

Třída

Vyplní se v souladu s § 8 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Třídy jednotlivých ročníků školy se označují řadovými číslovkami vyjádřenými římskými číslicemi od I. do IX. Třídy téhož ročníku se rozlišují velkými písmeny připojenými k číslicím označujícím ročník (např. "VI. C"). Třídy 1. stupně školy, v nichž jsou zařazeni žáci dvou nebo více ročníků, se označují stejně, jak je uvedeno v první větě odstavce a v závorce se vyznačí řadovými číslovkami vyjádřenými arabskými číslicemi příslušné ročníky (např. "II. (2., 3.)").

Rubrika se vyplní i v případě, že žák plní povinnou školní docházku individuálním vzděláváním. Žáci individuálně vzdělávaní musí být také zařazeni do konkrétní třídy.

Ročník

Uvede se řadovou číslovkou vyjádřenou arabskou číslicí, např. "3.".

Číslo v třídním výkazu

Uvede se základní číslovkou vyjádřenou arabskou číslicí, např. "19".

Školní rok

Uvede se arabskou číslicí v nezkráceném (čtyřciferném) tvaru s lomítkem (např. "2006/2007").

Jméno a příjmení

V případě, že žák změní během 2. pololetí školního roku příjmení, bude mu na konci 2. pololetí vydáno nové vysvědčení, kde budou rubriky za 1. pololetí proškrtnuty. Zároveň mu bude vydáno původní vysvědčení za 1. pololetí, kde budou proškrtnuty rubriky pro 2. pololetí.

Datum narození

Měsíc se vypíše slovem, název měsíce se uvede v prvním pádě (např.: "25. duben 1997"), nebo se den i měsíc uvede číslicí (např. "25. 4. 1997"). Rok narození se uvede v nezkráceném (čtyřciferném) tvaru.

Rodné číslo

Vyplní se bez mezer či jiných znaků, mezi oběma číselnými údaji rodného čísla je lomítko (např. "970425/1234"). Pokud se jedná o cizince, který nemá přiděleno rodné číslo, rubrika se proškrtne.

Místo narození

Uvede se název obce (podle rodného listu žáka, u dětí cizinců podle cestovního nebo jiného dokladu). Pokud se žák narodil mimo území České republiky, uvede se do závorky za název místa narození zkrácený český název příslušné země nebo třípísmenný kód názvu příslušné země. Názvy a kódy názvů zemí jsou uvedeny v ČSN EN ISO 3166-1:1997, případně v Číselníku zemí - ČZEM.

Aktuální informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách Českého normalizačního institutu www.cni.cz (informace o normách) a Českého statistického úřadu www.czso.cz (informace o Číselníku zemí - ČZEM).

Například: "Warszawa (POL)" nebo "Madrid (Španělsko)".

Zameškané hodiny

Uvádí se vždy arabskou číslicí, pokud žák nezameškal žádnou hodinu, vyplní se "0".

Celkové hodnocení

Vyplní se podle § 15 odst. 6 a 7 vyhlášky.

Pochvaly a významná ocenění

Uvádějí se jen pochvaly a jiná ocenění podle § 17 odst. 1 a 2 vyhlášky. Formulace textu pochvaly nebo jiného ocenění není stanovena, doporučujeme ale preferovat stručná a jasná vyjádření.

Žák(yně) splnil(a) ...... let/rok ...... povinné školní docházky.

Údaj se uvádí základní číslovkou a vypíše se slovem. Nehodící se výraz se neškrtá.

Například:

Žák(yně) splnil(a) "jeden" let/rok ...... povinné školní docházky.

Žák(yně) splnil(a) "tři" let/rok ."y". povinné školní docházky.

Žák(yně) splnil(a) "sedm" let/rok ...... povinné školní docházky.

Pokud žák splnil devět let povinné školní docházky a nezískal základní vzdělání a pokračuje v základním vzdělávání (podle § 52 odst. 6 a § 55 odst. 1 ŠZ), chodí do základní školy desátým (nebo dalším) rokem. Jedná se o případ, kdy žák v průběhu povinné školní docházky opakoval některý ročník nebo 9. ročník nedokončil úspěšně. Do rubriky Žák(yně) splnil(a) ...... let/rok ...... povinné školní docházky se však v těchto případech vždy uvádí, že žák splnil "devět" let povinné školní docházky. Údaj v této rubrice se týká pouze povinné školní docházky, nikoliv celkové délky školní docházky konkrétního žáka.

Vzdělávání se uskutečňovalo podle školního vzdělávacího programu:

Uvede se název vzdělávacího programu, podle kterého byl žák vyučován.

V případě, že škola vyučuje v daném ročníku podle ŠVP připraveného podle RVP ZV, uvede se název ŠVP, vydaného ředitelem školy podle § 5 odst. 3 školského zákona, např. "Škola pro život".

Školy, které vyučují podle jiných vzdělávacích programů v rámci pokusného ověřování povoleného MŠMT, uvedou číslo jednací a název příslušného vzdělávacího programu.

Doložka o získání stupně základního vzdělání

Tato rubrika je uvedena pouze na tiskopisech vysvědčení pro 2. stupeň základních škol.

Podle ustanovení § 54 odst. 1 školského zákona se po úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání uvádí na vysvědčení doložka o získání stupně základního vzdělání. Úspěšné ukončení ročníku znamená, že žák není na konci 2. pololetí (nebo v náhradním termínu, po opravných zkouškách, po komisionálním přezkoušení, po vykonání zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR (§ 38 školského zákona a § 18 až 21 vyhlášky č. 48/2005 Sb.) hodnocen z žádného povinného předmětu (včetně volitelného) stupněm nedostatečný nebo adekvátním slovním hodnocením.

Zároveň podle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 223/2005 Sb. se tiskopisy vysvědčení, které jsou dokladem o dosaženém stupni vzdělání, opatřují označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu (dále jen "evidenční znak"). V případě základní školy se jedná o vysvědčení při úspěšném ukončení devátého ročníku základního vzdělávání (pozor, nezaměňovat s ukončením devátého roku povinné školní docházky - žák může ukončit devátý rok povinné školní docházky v nižším než devátém ročníku základního vzdělávání).

Systém

Nahrávám...
Nahrávám...