dnes je 18.4.2024

Input:

Smlouva o ubytování

3.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.14.7
Smlouva o ubytování

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Smlouva o ubytování

Smluvní strany:

1. Obchodní jméno:

Sídlo, místo podnikání, bydliště:

Rodné číslo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Podnikatelské oprávnění:

(dále jen "ubytovatel") na straně jedné

a

2. Škola:

Zastoupená

IČO:

Bankovní spojení:

(dále jen "ubytovaný") na straně druhé

uzavírají podle ustanovení § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o ubytování

takto:

I.

Prohlášení o způsobilosti

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.

II.

Předmět plnění

Ubytovatel je výlučným vlastníkem hotelu / motelu / ubytovny atd.................................., na adrese ............................ a zároveň prohlašuje, že je oprávněn v zařízení poskytovat ubytovací služby v rámci své podnikatelské činnosti.

Zavazuje se poskytnout ubytovanému přechodné ubytování na dobu od ...... do ...... a poskytnout ...... lůžkový pokoj s ................................................... (dále jen pokoj)

Ubytovatel:

- Se zavazuje vyhradit pro objednatele ubytování v pokojích a místnostech ubytovacího zařízení se sociálním a společným zařízením, odpovídajícím svým provedením věku žáků školy.

- Je povinen odevzdat ubytovanému místnosti sjednané pro ubytování nejpozději dne ..................... ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit ubytovaným nerušený výkon jejich práv spojených s ubytováním.

- Může od této smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, jestliže ubytovaní v ubytovacím zařízení i přes výstrahu porušují hrubě dobré mravy nebo jinak hrubě porušují své povinnosti z této smlouvy.

Ubytovaný:

- Má právo užívat prostory, které jim byly k ubytování vyhrazeny až do dne odjezdu ze školní akce, jakož i společné prostory, a používat na své náklady služeb poskytovaných v souvislosti s ubytováním.

- Pedagogický dozor zabezpečí, že ubytovaní budou řádně užívat prostory vyhrazené k ubytování a k účelům spojeným s ubytováním. Nikdo nesmí v těchto prostorách provádět bez souhlasu ubytovatele žádné podstatné změny ani provádět jakoukoliv manipulaci s nábytkem nebo ostatním zařízením.

- Se zavazuje, že zajistí, aby se všichni členové pedagogického dozoru seznámili s podmínkami ubytování dle této smlouvy.

- Může od této smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

III.

Cena za ubytování, platební podmínky

1. Úhrada za ubytování v délce dle předchozího bodu činí .................. Kč vč. DPH.

2. Ubytovaný se zavazuje tuto částku uhradit před začátkem ubytování a to 100 % ceny před začátkem ubytování při převzetí klíčů.

3. Daňový doklad bude vystaven při převzetí klíčů.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Ubytovaný je povinen řádně užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění s ubytováním spojené; v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.

2. Ubytovaný prohlašuje, že je povinen veškeré zjištěné závady na pokoji okamžitě nahlásit na Ubytovateli.

3. Ubytovaný je povinen dbát všech platných nařízení o bezpečnostních předpisech a opatřeních s tím souvisejících, zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, aby jeho činnost nezapříčinila vznik požáru.

4. Ubytovaný je povinen dbát na to, aby nebyl narušován veřejný pořádek a chránit majetek ubytovatele proti poškození a zcizení. Případné způsobné škody zaviněné škody zaviněné svým nedbalostním chováním je povinen uhradit.

5. Po ukončení pobytu - trvání platnosti této smlouvy - je ubytovaný povinen poskytnutý pokoj a příslušenství uvést do původního stavu.

6. Ubytovatel se zavazuje vyhradit pro objednatele ubytování v pokojích a místnostech ubytovacího zařízení se sociálním a společným zařízením, odpovídajícím svým provedením věku žáků školy.

7. Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému místnosti sjednané pro ubytování nejpozději dne ..................... ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit ubytovaným

Nahrávám...
Nahrávám...