dnes je 18.6.2024

Input:

Vnitřní předpisy ve školství z pohledu legislativy - shrnutí

24.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.11
Vnitřní předpisy ve školství z pohledu legislativy – shrnutí

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Organizace působící v oblasti veřejné správy se kromě obecně závazných předpisů řídí rovněž předpisy vnitřními (interními), závaznými pouze uvnitř v rámci těchto organizací. Interní normativní směrnice, za něž lze považovat interní předpis, vnitřní směrnici, pokyn, vnitřní normativní akt, příkaz ředitele, a další pojmy, spadající do definice vnitřního předpisu, nemusí být vyhlášeny veřejně, postačuje, jsou-li vhodným způsobem sděleny těm, jichž se týkají. Vnitřní předpisy nejsou prameny práva, vztahy v nich obsažené nejsou právními normami. Jejich vydáváním se uskutečňuje oprávnění řídit činnost podřízených a jejich plnění je zachováním právní povinnosti řídit se pokyny nadřízených.

Interní akty jsou předpisy, které mají zásadně interní charakter. Organizace je vydávají pro své zaměstnance a jsou závazné pouze pro tyto subjekty. Konkretizují oprávnění a povinnosti, obsažení v právních předpisech – proto není třeba k jejich vydávání zvláštní zmocnění. Obecné zmocnění k vydání – dávání závazných pokynů – v rámci pracovněprávních vztahů je obsaženo v ZP, kde je dáno vedoucímu zaměstnanci oprávnění

 • stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly,

 • organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a

 • dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

Tyto závazné pokyny vedoucí zaměstnanec může vydat písemně.

Pro vydávání interních předpisů platí tato obecná pravidla:

 • vnitřní předpis musí být vydán písemně;

 • nesmí být v rozporu s právními předpisy;

 • nesmí být vydán se zpětnou účinností, jinak je zcela nebo v dotčené části neplatný;

 • vydává se zpravidla na dobu určitou, může být ale i na dobu neurčitou;

 • je závazný pro

- zaměstnavatele (tvůrce vnitřního předpisu);

- všechny zaměstnance (adresáty vnitřního předpisu);

- v případě škol pro adresáty předpisu – děti, žáky, studenty ...

 • nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele publikován;

 • zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s obsahem a zrušením vnitřního předpisu;

 • vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný;

 • vydavatel předpisu je povinen uschovat vnitřní předpis, a to i po skončení jeho platnosti.

Z hlediska povinnosti vydání lze rozdělit předpisy na předpisy, které:

 • je nutné přijmout na základě legislativního zmocnění;

 • je vhodné přijmout z důvodu vydávání závaznými pokynů a úkolů;

 • mají povahu oznámení a jsou vydávány z důvodu informovanosti.

Povinné interní předpisy ve školách a školských zařízeních

1. Školní řád

 • legislativa: § 30 odst. 1, 2, 3, § 34a odst. 4, § 34b, § 50, § 67 ŠZ;

 • vydává ředitel školy, schvaluje školská rada, prokazatelně jsou s ním seznámeni všichni zaměstnanci, žáci, studenti, informováni zákonní zástupci dětí a žáků, zveřejněn na přístupném místě ve škole;

 • upravuje:

- podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole,

- provoz a vnitřní režim školy,

- podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

- podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, žáků a studentů,

- také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů,

- může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů,

- stanoví podmínky pro uvolňování dětí a žáků ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání,

- úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech pro dítě, které je individuálně vzděláváno, další doporučený postup při vzdělávání, způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů (předškolní vzdělávání),

2. Úplata za

 • předškolní vzdělávání;

 • zájmové vzdělávání;

 • základní umělecké vzdělávání;

 • další služby;

 • legislativa: § 123 ŠZ;

 • prováděcí předpisy:

- § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. (předškolní vzdělávání),

- § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb. (zájmové vzdělávání),

- § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. (základní umělecké vzdělávání)

- § 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb. (školní stravování),

- vyhláška č. 108/2005 Sb. (školská výchovná a ubytovací zařízení – domov, internát, škola v přírodě, školská účelová zařízení)

3. Vnitřní řád školského zařízení (školní družiny, školního klubu, domova mládeže, školní jídelny)

 • legislativa: § 30 ŠZ;

 • vydává ředitel školského zařízení, prokazatelně jsou s ním seznámeni všichni zaměstnanci, žáci, studenti, informováni zákonní zástupci dětí a žáků, zveřejněn na přístupném místě ve školském zařízení,

 • upravuje:

- podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení,

- provoz a vnitřní režim školského zařízení,

- podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

- podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů,

4. Provozní řád

 • legislativa: § 7 zákona č. 258/2000 Sb.,

 • upravuje:

- režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých,

- podmínky jejich pohybové výchovy a otužování,

- podmínky odborného výcviku a učební praxe,

- režim stravování včetně pitného režimu,

5. Provozní řád venkovních hracích ploch

 • legislativa: § 13 zákona č. 258/2000 Sb.,

 • prováděcí předpis: vyhláška č. 410/2005 Sb., § 40 vyhlášky č. 238/2011 Sb.,

 • upravuje:

- podmínky provozování hrací plochy s pískovištěm,

- režim údržby a

- způsob zajištění stanovených hygienických limitů.

6. Řády odborných učeben

 • legislativa: § 30 ŠZ, vyhláška č. 410/2005 Sb.,

7. Rozvrh čerpání dovolené

 • legislativa: § 217 ZP, § 4 vyhlášky č.

Nahrávám...
Nahrávám...