dnes je 18.6.2024

Input:

Výpověď dohody o pracovní činnosti

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.5
Výpověď dohody o pracovní činnosti

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnanec:

..................................................

bytem: .....................................

V ................... dne ...................

Výpověď dohody o pracovní činnosti

Vážený pane,

na základě dohody o pracovní činnosti, kterou jste uzavřel dne ................ s naší školou (přesné označení) jako zaměstnavatelem, pracujete v naší škole jako .............. (dále jako "Dohoda o pracovní činnosti“).

Vzhledem ke skutečnosti, že již dále nemáme zájem na dalším pokračování výkonu činnosti na základě Dohody o pracovní činnosti, vypovídáme tímto v souladu s ustanovením § 77 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), Dohodu o pracovní činnosti. Dohoda o pracovní činnosti bude zrušena uplynutím 15denní výpovědní doby ode dne doručení této výpovědi k Vašim rukám.

Děkuji Vám za Vaši spolupráci a jsem s pozdravem,

........................................

zaměstnavatel

Níže podepsaný ..................., nar. ..................., bytem ..................., tímto potvrzuje převzetí této výpovědi dohody o pracovní činnosti.

V .................... dne ..................

........................................

zaměstnanec

Komentář:

Způsob zrušení dohody o pracovní činnosti může být sjednán v dohodě o pracovní činnosti. Pokud v ní není sjednán, pak je možné ho zrušit

  1. dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  2. výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  3. okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo
Nahrávám...
Nahrávám...