dnes je 15.6.2024

Input:

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy v češtině/ ukrajinštině

21.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.2
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy v češtině/ ukrajinštině

Vzor

ЗАЯВА НА ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ ДО ПІДГОТОВЧОГО КЛАСУ

Jméno a příjmení dítěte/ Ім‘я та прізвище дитини:.......................................................................................

Datum a místo narození/ Дата і місце народження:.....................................................................................

Rodné číslo/ Індивідуальний номер:......................................................................................................

Trvalé bydliště/ Адреса постійного проживання: ..........................................................................

Zdravotní pojišťovna/ Медична страхова компанія: .................................................................................................

Státní příslušnost/ Громадянство: .........................................................................................................

Navštěvoval mateřskou školu (ze které se odhlašuje)/ Відвідував дитячий садок (з якого уходить):

.......................................................................................................................................................................

Případná zdravotní omezení/ Можливі медичні обмеження: .....................................................................

Jiná upozornění rodičů/ Інші попередження від батьків:

..............................................................................................................................................

Zákonný zástupce/ Законний представник:

příjmení matky/ прізвище матері:..........................................jméno/ ім‘я....................................

adresa pro doručování/ адреса для надсилання пошти:...............................................................

telefonický a e-mailový kontakt/ телефон, e-mail: ....................................................................

příjmení otce/ прізвище батька:.............................................jméno/ ім‘я.....................................

adresa pro doručování/ адреса для надсилання пошти:.........................................................................

telefonický a e-mailový kontakt/ телефон, e-mail: ....................................................................

Datum/ Дата: ...................................... Podpis zákonného zástupce dítěte/ Підпис законного представника дитини: .................................................

Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci správního řízení a jejich zákonní zástupci právo nahlížet do spisu, a to v kanceláři školy./ Відповідно до § 38, п. 1 Закону № 500/2004 Зб. «Адміністративний кодекс», з поправками і доповненнями, учасники адміністративного провадження та їхні законні представники мають право ознайомитись з документами справи, а саме в канцелярії школи. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyjádření školského poradenského zařízení/ Оцінка шкільного консультативного центра:

Doporučuji/ Рекомендую – nedoporučuji*/ не рекомендую* zařazení dítěte do přípravné třídy/ зарахування дитини до підготовчого класу.

Stručné zdůvodnění/ Коротке обґрунтування.:

Datum/ Дата: Razítko a podpis/ Печатка та підпис:

*nehodící se škrtněte/*непотрібне закреслити

Nahrávám...
Nahrávám...