dnes je 18.4.2024

Input:

Žádost o projednání výpovědi z pracovního poměru

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.3
Žádost o projednání výpovědi z pracovního poměru

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Místní organizace školských odborů

(název, adresa)

Věc: Žádost o projednání výpovědi z pracovního poměru

Vážení,

vzhledem k tomu, že naše škola provedla organizační změny, v jejichž důsledku se zaměstnanec naší školy, Petr Jakoubek, nar. 4. prosince 1972, bytem Kolářova 12, Praha 1. PSČ: 110 00, vykonávající u zaměstnavatele funkci ekonoma na základě pracovní smlouvy ze dne 15. března 2008, stal nadbytečným, hodlá dát zaměstnavatel uvedenému zaměstnanci výpověď podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), konkrétně podle § 52 písm. c).

Tímto Vás v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákoníku práce žádáme o projednání této výpovědi. Současně si dovolujeme požádat o sdělení výsledku projednání odborového orgánu, a to co nejdříve.

S pozdravem,

V Praze dne 15. ledna 2024

Označení školy a podpis ředitele:

Komentář:

Zákoník práce upravuje tři druhy součinnosti odborové organizace při ukončování pracovního poměru zaměstnanců – projednání, předchozí souhlas a informování.

Výpověď (nebo okamžité zrušení pracovního poměru) je zaměstnavatel ve smyslu ustanovení § 61odst. 1 zákoníku práce povinen předem projednat s odborovou organizací.  Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby zaměstnanci mohli na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu před uskutečněním opatření. Zaměstnanci mají při projednání právo obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď. Povinnost zaměstnavatele bude splněna tím, že odborovou organizaci o svém záměru ukončit se zaměstnancem pracovní poměr informuje a dá jí možnost se k návrhu vyjádřit.

Jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána. Takový předchozí souhlas může zaměstnavatel

Nahrávám...
Nahrávám...