dnes je 22.5.2024

Input:

115/2006 Sb., Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 115/2006 Sb., Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 26. ledna 2006
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část sedmnáctou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části čtvrtou a šestou
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 24, § 24a, § 29, § 29a; vkládá § 26a a §§ 29b až 29f
312/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2, § 3, § 4 odst. 4 písm. b); ruší v části první hlavy VI až IX
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Registrované partnerství
HLAVA I
OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem (dále jen „partnerství”).
(2) Partnerem se v tomto zákoně rozumí osoba, která uzavřela partnerství.
HLAVA II
VZNIK PARTNERSTVÍ
§ 2
(1) Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství (dále jen „prohlášení”).
(2) Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matričním úřadem1) .
§ 3
(1) Prohlášení se činí před matrikářem2) na základě otázky, položené osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství.
(2) Dříve, než učiní prohlášení, osoby vstupující do partnerství výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.
§ 4
(1) Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje.
(2) Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky (dále jen „občan”).
(3) Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.
(4) Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která
a) nedosáhla věku 18 let,
b) má omezenou svéprávnost v této oblasti, nebo
c) již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.
HLAVA III
NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ
§ 5
Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou vadou, spočívající zejména v nedostatku svobodného a úplného projevu vůle, nebo pokud bylo prohlášení učiněno v omylu týkajícím se právního úkonu vzniku partnerství. Partnerství nevznikne ani tehdy, jestliže ani jedna z osob, které prohlášení učinily, nebyla v té době občanem nebo pokud bylo partnerství uzavřeno na základě nepravdivých údajů, které některá z osob vstupujících do partnerství úmyslně uvedla v dokladech požadovaných k prohlášení.
§ 6
(1) Vzniklo-li partnerství přes to, že vstupu do partnerství bránil zákonný zákaz, soud prohlásí partnerství za neplatné.
(2) O partnerství, které bylo prohlášeno za neplatné, se má za to, že nevzniklo.
§ 7
(1) Návrh, aby soud prohlásil, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, může podat ten, kdo na věci prokáže právní zájem.
(2) To, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné, rozhodne soud i bez návrhu.
HLAVA IV
POVINNOSTI A PRÁVA PARTNERŮ
§ 8
(1) Partneři mají v partnerství stejné povinnosti a stejná práva.
(2) O záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři společně; nedohodnou-li se v podstatných věcech, rozhodne na návrh některého z nich soud.
§ 9
(1) Partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech, zejména
Nahrávám...
Nahrávám...