dnes je 24.5.2024

Input:

150/2004 Sb., Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn

č. 150/2004 Sb., Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 164/1993 Sb., zákonem č. 275/1994 Sb. a zákonem č. 224/2003 Sb.
ZÁKON
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Tento zákon upravuje
a) postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,
b) postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
c) způsob a podmínky udělování autorizace,
d) vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora”),
e) podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě v souladu s právem Evropských společenství.1)
§ 2
(1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě.
(2) Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k výkonu vybraných činností1a) ve výstavbě. Autorizace není podmínkou pro výkon těchto činností osobami uvedenými v části šesté tohoto zákona.
(3) Osoby, kterým byla udělena autorizace podle tohoto zákona (dále jen „autorizované osoby”), jsou povinny vykonávat svoji činnost v souladu s tímto zákonem.
(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti.2)
(5) Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů3) mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak.
ČÁST DRUHÁ
Autorizace
§ 3
Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou
a) autorizovaný architekt,
b) autorizovaný inženýr,
c) autorizovaný technik.
§ 4
Autorizovaný architekt
(1) Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů.
(2) Česká komora architektů uděluje osobám podle odstavce 1 autorizaci pro obory
a) pozemní stavby,
b) územní plánování,
c) zahradní a krajinářské úpravy.
(3) Osobám, které splňují podmínky pro autorizaci ve všech oborech podle odstavce 2, udělí Česká komora architektů autorizaci bez specifikace oboru. Tato autorizace opravňuje k výkonu činnosti v oborech podle odstavce 2 písm. a) až c).
§ 5
Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik
(1) Autorizovaný inženýr je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
(2) Autorizovaný technik je ten, komu byla udělena autorizace podle
Nahrávám...
Nahrávám...