dnes je 15.6.2024

Input:

190/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 19.9.2016

č. 190/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 19.9.2016
ZÁKON
ze dne 28. května 2009,
kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
297/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. I
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 32/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno d) zní:
„d) dokumentem každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena,”.
2. V § 2 písm. e) se slovo „záznam” nahrazuje slovem „dokument”.
3. V § 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
„i) archivní pomůckou informační systém, který se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci v obsahu a časovém rozsahu archivního fondu, archivní sbírky nebo jejich částí,”.

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena j) až m).
4. V § 2 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l).
5. V § 2 písm. k) se slova „došlých a vzešlých” nahrazují slovem „vzniklých”.
6. V § 2 se za písmeno k) vkládají nová písmena l) až r), která znějí:
„l) spisovnou místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k provádění skartačního řízení,
m) správním archivem součást původce určená k dohledu na spisovou službu původce a k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů se skartační lhůtou delší než 5 let,
n) metadaty data popisující souvislosti, obsah a strukturu dokumentů a jejich správu v průběhu času,
o) spisovým řádem vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty a skartační řízení,
p) spisovým znakem označení, které zařazuje dokumenty do věcných skupin pro účely jejich budoucího vyhledávání, ukládání a vyřazování,
q) skartačním znakem označení dokumentu, podle něhož se dokument posuzuje ve skartačním řízení,
r) skartační lhůtou doba, během níž musí být dokument uložen u původce,”.

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno s).
7. V § 3 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají
a) organizační složky státu,
b) ozbrojené síly,
c) bezpečnostní sbory,
d) státní příspěvkové organizace,
e) státní podniky,
f) územní samosprávné celky,
g) organizační složky územních samosprávných celků, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,
h) právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,
i) vysoké školy,
j) školy a školská zařízení s výjimkou mateřských
Nahrávám...
Nahrávám...