dnes je 24.5.2024

Input:

226/2013 Sb., Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

č. 226/2013 Sb., Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
ZÁKON
ze dne 20. června 2013
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) centrální evidenci systémů náležité péče za účelem kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků2) vyrobených z tohoto dřeva (dále jen „centrální evidence”) na trh hospodářskými subjekty3) , stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a sankce za správní delikty v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) domácí lesní produkcí dřevo vytěžené v lesích4) na území České republiky a dřevařské výrobky vyrobené z tohoto dřeva,
b) ostatní produkcí dřevo a dřevařské výrobky pocházející z jiné než domácí lesní produkce; ostatní produkcí se rozumí také dřevo a dřevařské výrobky pocházející ze dřevin rostoucích a vytěžených mimo les5) ,
c) nezákonně vytěženým dřevem z produkce podle písmene a) dřevo vytěžené v rozporu s lesním zákonem6) nebo jiným právním předpisem upravujícím těžbu dřeva7) .
§ 3
Centrální evidence
(1) Centrální evidence slouží k potřebám kontroly systému náležité péče8) u hospodářských subjektů a je informačním systémem veřejné správy9) , který obsahuje informace
a) poskytované hospodářskými subjekty ze svých systémů náležité péče pro účely provádění kontrol,
b) poskytované orgány státní správy při uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10) ,
c) sloužící k celkovému hodnocení uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky11) ,
d) sloužící k plánování kontrol hospodářských subjektů na základě analýzy rizik12) ,
e) sloužící k plánování kontrol u kontrolních organizací13) ,
f) sloužící ke komplexnímu posouzení a hodnocení rizik uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh, včetně záznamů o kontrolách14) .
(2) Informace z centrální evidence podle odstavce 1 se zpřístupňují pro potřeby příslušných orgánů, Generálního ředitelství cel a pověřené osoby podle § 5 písm. a) na internetové stránce Ministerstva zemědělství (dále jen „ministerstvo”). Hospodářským subjektům se zpřístupňují informace podle odstavce 1 písm. f). Informace se uchovávají po dobu nejméně 5 let.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah informací a způsob, jakým tyto informace do centrální evidence předávají hospodářské subjekty a orgány státní správy při uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky10) .
Orgány státní správy
§ 4
Orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh jsou
a) ministerstvo,
b) krajské úřady,
c) Česká obchodní inspekce (dále jen „inspekce”),
d) Generální ředitelství cel.
§ 5
Ministerstvo
a) pověřuje prováděním odborných
Nahrávám...
Nahrávám...