dnes je 22.5.2024

Input:

318/2008 Sb., Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění účinném k 15.12.2017

č. 318/2008 Sb., Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění účinném k 15.12.2017
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. srpna 2008
o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
215/2010 Sb.
(k 15.7.2010)
mění § 8 a § 9; nové přechodné ustanovení
309/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění, celkem 13 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
179/2015 Sb.
(k 1.8.2015)
mění, celkem 21 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
327/2015 Sb.
(k 15.12.2015)
vkládá nový § 11a a přílohu č. 3
341/2016 Sb.
(k 1.11.2016)
vkládá nový § 11b a přílohu č. 4
425/2017 Sb.
(k 15.12.2017)
mění, nová přechodná ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou.
§ 2
Uznání za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů
(1) Žádost o to, aby byla uznána za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice, podává právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie v odvětví ovoce a zeleniny2) , Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) na jím vydaném formuláři.
(2) K žádosti se přiloží
a) originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov organizace,
b) doklad prokazující, že žadatel sdružuje ode dne podání žádosti nejméně 5 producentů42) , kteří nejsou vzájemně personálně propojeni,
c) doklad prokazující, že roční hodnota produkce uvedené na trh, na které se podílí všichni producenti, které žadatel sdružuje, činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 6 000 000 Kč5) ,
d) doklad prokazující, že podíl produkce uvedené na trh jedním producentem žadatele na celkové produkci uvedené na trh všemi producenty žadatele za poslední kalendářní rok přede dnem podání žádosti je nižší než 50 %, a
e) informace o obchodním a rozpočtovém řízení54) uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4) , pokud
a) žadatel splní podmínky podle odstavců 1 a 2 a
b) každý producent v roce podání žádosti i v roce předcházejícím roku podání žádosti má evidovanou zemědělskou půdu se zemědělskou kulturou standardní orná půda nebo ovocný sad v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů.
(4) Organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
(5) Organizace producentů a nadnárodní organizace producentů po celou dobu trvání
a) sdružuje nejméně 5 producentů, kteří nejsou vzájemně personálně propojeni,
b) uvede na trh každý kalendářní rok produkci55) , na které se podílí všichni sdružení producenti, o hodnotě nejméně 6 000 000 Kč, a
c) zajistí, že každý sdružený producent má evidovanou zemědělskou půdu se zemědělskou kulturou standardní orná půda nebo ovocný sad v evidenci využití půdy podle uživatelských
Nahrávám...
Nahrávám...