dnes je 15.6.2024

Input:

373/2016 Sb., Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 373/2016 Sb., Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2016
o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
115/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 3 a přílohy
389/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2 a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
389/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění v příloze č. 1 části 13 bodu 13.2 podbod 13.2.4
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 147/2016 Sb., k provedení § 70 odst. 6 a § 78 zákona o zdravotních službách:
§ 1
(1) Osobní a další údaje se předávají do Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „informační systém”) v elektronické podobě přímým zápisem nebo na technickém nosiči dat.
(2) Přímý zápis je prováděn se zabezpečeným protokolem přenosu dat prostřednictvím vzdáleného přístupu na určenou elektronickou adresu uvedenou na internetových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „statistický ústav”)
a) dálkovým přenosem,
b) on-line zápisem prostřednictvím webové aplikace, nebo
c) vyplněním elektronického formuláře a jeho odesláním do příslušného úložiště dat.
(3) Na technickém nosiči dat jsou údaje do informačního systému předávány osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, které musí být doloženo doručenkou. Předávané soubory musí být zašifrovány veřejným klíčem správce.
§ 2
(1) Žádost o oprávnění k přístupu k osobním údajům a dalším údajům vedeným v Národních zdravotních registrech, Národním registru poskytovatelů, Národním registru zdravotnických pracovníků a Národním registru hrazených zdravotních služeb (dále jen „registr”) vedle náležitostí stanovených zákonem o zdravotních službách dále obsahuje
a) název registru,
b) identifikační číslo subjektu oprávněného k předložení žádosti,
c) identifikační údaje osoby pověřené subjektem oprávněným k podání žádosti jednat jeho jménem, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, akademický titul, vědeckou hodnost nebo vědecko-pedagogický titul, datum narození, telefonní číslo a elektronickou adresu,
d) identifikační údaje oprávněného pracovníka, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, akademický titul, vědeckou hodnost nebo vědecko-pedagogický titul, datum narození, telefonní číslo a elektronickou adresu.
(2) Žádost o zrušení oprávnění k přístupu do registru obsahuje vedle náležitostí podle odstavce 1 též důvod pro zrušení oprávnění přístupu k osobním údajům a dalším údajům vedeným v tomto registru.
§ 3
(1) Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje do registrů a periodicita a lhůty pro jejich předávání jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Seznam skupin zdravotnických prostředků, které jsou přístrojem, používaných poskytovateli při poskytování zdravotních služeb a jsou významné pro dostupnost zdravotních služeb (dále jen „významný zdravotnický prostředek”), a rozsah údajů o nich předávaných do Národního registru poskytovatelů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
Zrušuje se vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.
§ 5
Přechodné ustanovení
Pokud skutečnost rozhodná pro předávání údajů podle vyhlášky č. 116/2012 Sb., o
Nahrávám...
Nahrávám...