dnes je 24.5.2024

Input:

417/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 417/2021 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ZÁKON
ze dne 26. října 2021,
kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Čl. I
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 325/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; je-li prvním úkonem v řízení vydání příkazu, přerušuje se běh promlčecí doby jeho doručením”.
2. V § 32 odstavec 3 zní:
„(3) Odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání; jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou trvala některá ze skutečností podle odstavce 1.”.
3. V § 38 písm. e) se slova „je-li tato znakem skutkové podstaty přestupku,” zrušují.
4. V § 52 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Je-li to s ohledem na povahu uloženého omezujícího opatření možné, jeho dodržování kontrolují též orgán Policie České republiky, v jehož územním obvodu má omezující opatření účinky, a obecní policie, která vykonává působnost ve správním obvodu obce, v němž má omezující opatření účinky. Správní orgán, který omezující opatření uložil, a správní orgán stejného druhu, v jehož správním obvodu má omezující opatření účinky, informují o uloženém omezujícím opatření orgán Policie České republiky a obecní policii.”.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
5. V § 52 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Náklady spojené s účastí pachatele v programu pro zvládání agrese nebo násilného chování je pachatel povinen uhradit poskytovateli tohoto programu, není-li tento program poskytován bezplatně.”.
6. V § 60 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) proti pořádku ve státní správě spáchaných porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje,”.

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).
7. V § 61 odst. 1 větě druhé se za slovo „správě” vkládají slova „spáchané porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje”.
8. V § 64 odst. 1 písm. b) se slova „§ 4 odst. 4 nebo 5” nahrazují slovy „§ 4 odst. 4 nebo § 4 odst. 5 písm. c), anebo osoby uvedené v § 4 odst. 5 písm. a) a b)”.
9. V § 71 se za slovo „souhlas” vkládají slova „ , jakož i v řízení, které lze zahájit nebo v již zahájeném řízení pokračovat bez takového souhlasu” a slova „potřebných ke zpětvzetí souhlasu” se zrušují.
10. Za § 72 se vkládají nové § 72a a 72b, které včetně nadpisů znějí:
㤠72a
Ochrana osob vystupujících v řízení o přestupku
(1) Správní
Nahrávám...
Nahrávám...