dnes je 18.6.2024

Input:

Dohoda o bezhotovostní výplatě platu / mzdy / odměny

17.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.7
Dohoda o bezhotovostní výplatě platu / mzdy / odměny

Mgr. Martin Kaplán

Škola

se sídlem

zastoupená

panem/paní ředitelem/ředitelkou školy

jméno a příjmení

bydliště

datum narození

(dále jen Zaměstnavatel)

a

jméno a příjmení

bydliště

datum narození

rodné číslo

(dále jen Zaměstnanec)

(spolu také Smluvní strany)

uzavírají tuto

dohodu o výplatě platu/mzdy/odměny na účet určený zaměstnancem,

(dále jen Dohoda)

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s § 143 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů dohodli na výplatě platu/mzdy/odměny bezhotovostně na účet určený zaměstnancem.

Var I.

2. Číslo platebního účtu zaměstnanec zaměstnavateli oznámí písemně. To platí i pro změnu čísla platebního účtu, kterou zaměstnanec oznámí bezodkladně.

Var. II.

2. Číslo platebního účtu určeného zaměstnancem je ...

Zánik závazku

1. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu.

2. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi smluvní straně.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou originálech. Každá smluvní strana obdrží jeden originál Dohody.

2. Změny Dohody je

Nahrávám...
Nahrávám...