dnes je 16.7.2024

Input:

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.3
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování

 

 

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

O: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

 

(dále jako „zaměstnavatel")

 

a

 

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako „zaměstnanec")

 

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany" nebo každý samostatně jako „smluvní strana")

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 252 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce"), uzavírají tuto

 

 

Dohodu o odpovědnosti

k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování

 

I.

 

Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dne ............................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec u zaměstnavatele pracuje jako ............................ (dále jako „Pracovní smlouva").

 

II.

 

1. Zaměstnanec tímto přebírá odpovědnost k ochraně hodnot - ......................(např. zásoby materiálu), které mu byly svěřeny k vyúčtování a které jsou uvedeny v inventurním soupise sepsaném k dnešnímu dni. Inventurní soupis tvoří Přílohu č. 1 této dohody a je její nedílnou součástí. Zaměstnanec zároveň přebírá odpovědnost k ochraně hodnot - zásob materiálu, které budou do skladu průběžně doplňovány a jejichž převzetí písemně potvrdí.

 

2. Zaměstnanec odpovídá za schodek vzniklý na hodnotách, k jejichž ochraně převzal touto dohodou odpovědnost, ledaže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

 

3. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit zaměstnanci takové pracovní podmínky, aby mohl řádně plnit své povinnosti z této dohody vyplývající, zejména aby mohl s hodnotami osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny.

 

4. Pokud zaměstnanec zjistí, že nemá vytvořené potřebné pracovní podmínky k tomu, aby mohl řádně plnit své povinnosti z této dohody vyplývající, a taková závada mu brání v řádném hospodaření se svěřenými hodnotami, je povinen to zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně oznámit.

 

5. Zaměstnavatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení písemného upozornění na závady v pracovních podmínkách podle předchozího odstavce tyto závady, které brání řádnému hospodaření zaměstnance se svěřenými hodnotami, odstranit.

 

III.

1. Zaměstnanec je oprávněn od této dohody odstoupit, vykonává-li jinou práci, je-li převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště, je-li překládán, nebo pokud zaměstnavatel neodstraní závady v pracovních podmínkách dle článku II. odst. 5 této dohody. Odstoupení musí být zaměstnavateli oznámeno písemně a musí mu být doručeno.

 

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

2. Tato dohoda zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, nestanoví-li zaměstnanec v odstoupení od této dohody den pozdější.

 

3. Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

 

4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

 

5. Obě smluvní strany si tuto dohodu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz souhlasu ji níže řádně podepsaly.

 

V ........................ dne .....................

 

 

............................................... ...................................................

(zaměstnanec) (zaměstnavatel)

 

 

Komentář:

V souladu s ustanovením § 252 zákoníku práce může zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem dohodu, na základě které převezme zaměstnanec odpovědnost k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování („dohoda o odpovědnosti").

 

Za hodnoty svěřené k vyúčtování se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu. Naopak dohoda o hmotné odpovědnosti nemůže být platně uzavřena ohledně těch hodnot, které nejsou určeny k obratu nebo oběhu, popř. se kterými nemá zaměstnanec možnost sám nakládat. Předmětem dohody o hmotné odpovědnosti tedy nebude vybavení kanceláře, ani třeba automobil, který byl zaměstnanci dán do užívání.

Nahrávám...
Nahrávám...