dnes je 15.6.2024

Input:

Dohoda o pracovní činnosti - vzor

26.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.3
Dohoda o pracovní činnosti – vzor

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Zaměstnavatel:

Název školy nebo školského zařízení dle zřizovací listiny

IČ: XXXXXXX

se sídlem: Adresa školy nebo školského zařízení

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení,

jejímž jménem jedná: Jméno a příjmení statutárního zástupce školy, nebo školského zařízení, ředitel/ka

(dále jako "zaměstnavatel", "škola")

Zaměstnanec:

Jméno a příjmení

Datum narození/rodné číslo

Místo narození

bydliště: Adresa trvalého pobytu

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 76 a § 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce"), uzavírají tuto

dohodu o pracovní činnosti

(dále jen "dohoda")

I.

1.1 Zaměstnanec se zavazuje pracovat u zaměstnavatele na pracovní pozici Název pracovní pozice (vykonávat tyto práce: ..............................................................................................).

1.2 Den nástupu do práce si smluvní strany sjednaly na den Datum nástupu do práce.

1.3 Místem výkonu práce je Místo výkonu práce (např. provozovna zaměstnavatele na adrese ....................................).

II.

1.1 Tato dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se uzavírá na dobu neurčitou / na dobu určitou do Datum vymezení doby určité.

1.2 Zaměstnanec bude vykonávat sjednanou práci pro zaměstnavatele v rozsahu ..... hodin týdně, a to v pracovní dny od ............ hod. do .................. hod. (nebo např. Zaměstnanec bude vykonávat sjednanou práci pro zaměstnavatele v rozsahu ..... hodin týdně. O přesném rozvržení pracovní doby se zaměstnavatel domluví se zaměstnancem vždy nejméně ............ dnů před začátkem sjednané pracovní doby zaměstnance.).

III.

1.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z pracovního poměru vzniklého na základě této dohody se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákoníku práce, předpisů jej provádějících a vnitřními předpisy zaměstnavatele.

1.2 Zaměstnavatel a zaměstnanec tímto potvrzují, že zaměstnanec byl řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z této dohody a z pracovního řádu, s předpisy o bezpečnosti práce a s pracovními a platovými podmínkami, za nichž bude práci vykonávat.

1.3 Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle této dohody, platit mu za vykonanou práci dohodnutou odměnu a vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů zaměstnance a dodržovat ostatní podmínky stanovené právními předpisy nebo pracovní smlouvou.

1.4 Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle této dohody ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní povinnosti stanovené ustanovením § 301 a násl. zákoníku práce.

1.5 Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s vykonávanou prací a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám.

1.6 Účastníci této dohody se mohou kdykoli během jejího trvání písemně dohodnout na jejím zrušení, a to ke sjednanému dni.

1.7 Účastníci dohody jsou oprávněni tuto dohodu písemně vypovědět, a to bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 15 dnů od doručení výpovědi druhému z účastníků dohody.

IV.

Vybrat z následujících možností:

1.1 Zaměstnanci náleží za vykonanou práci

Nahrávám...
Nahrávám...