dnes je 16.7.2024

Input:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako "zaměstnavatel“ na straně jedné)

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "zaměstnanec“ na straně druhé)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), uzavírají tuto

dohodu o rozvázání pracovního poměru

I.

1. Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dne ................ pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele jako ................. (dále jako "pracovní smlouva“).

2. Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že pracovní poměr vzniklý na základě pracovní smlouvy končí dohodou, ve smyslu ustanovení § 49 zákoníku práce, ke dni ....................

3. Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci poslední plat za měsíc .............. bezhotovostním převodem na jeho účet sdělený pro účely výplaty mzdy zaměstnavateli, a to v pravidelném výplatním termínu, tedy do 12. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla práce vykonána.

4. Vypořádání dosud nevyčerpané řádné dovolené ....... (uvést dle konkrétního případu)

5.Zaměstnanec a zaměstnavatel prohlašují, že podpisem této dohody a výplatou posledního platu a případné náhrady za dosud nevyčerpanou dovolenou dle odst. 4 (případně uvést další nevypořádané nároky) jsou vzájemné závazky vyplývající z pracovního poměru vzniklého na základě pracovní smlouvy vypořádány.

6. Důvodem rozvázání pracovního poměru jsou..... (uvést pokud na tom zaměstnanec trvá např. zdravotní důvody, organizační změny apod.)

II.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno

Nahrávám...
Nahrávám...