dnes je 18.6.2024

Input:

Dohoda zaměstnavatelů o převodu části dovolené

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.6
Dohoda zaměstnavatelů o převodu části dovolené

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Škola: ...................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako "dosavadní zaměstnavatel" na straně jedné)

a

Škola: ........................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako "nový zaměstnavatel" na straně druhé)

(dosavadní zaměstnavatel a nový zaměstnavatel dále také jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 221 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce"), uzavírají tuto

dohodu o převodu části dovolené k novému zaměstnavateli

I.

1. Zaměstnanec, Mgr. Pavel Novotný, nar. 1. ledna 1973, je ke dni uzavření této dohody v pracovním poměru u dosavadního zaměstnavatele, a to na základě pracovní smlouvy ze dne 12. března 2016. Mgr. Pavel Novotný z důvodu změny bydliště požádal dosavadního zaměstnavatele o ukončení pracovního poměru dohodou. Dosavadní zaměstnavatel uzavřel s Mgr. Pavlem Novotným z uvedeného důvodu dohodu o rozvázání pracovního poměru ke dni 30. 4. 2024.

2. Mgr. Pavel Novotný uzavřel pracovní smlouvu s novým zaměstnavatelem, na základě které mu vznikne pracovní poměr u nového zaměstnavatele k 1. 5. 2024.

3. Mgr. Pavel Novotný požádal dosavadního zaměstnavatele dopisem ze dne 18. března 2024 o poskytnutí nevyčerpané dovolené, na kterou mu vzniklo právo u dosavadního zaměstnavatele, u nového zaměstnavatele.

II.

1. Dosavadní zaměstnavatel prohlašuje a potvrzuje, že Mgr. Pavlu Novotnému vznikl za trvání pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele nárok na 8 dnů dovolené na zotavenou za kalendářní rok 2024. Mgr. Pavel Novotný tuto dovolenou u dosavadního zaměstnavatele nečerpal.

2. Nový zaměstnavatel souhlasí s tím, že právo zaměstnance na čerpání dovolené v délce 8 dnů bude převedeno k novému zaměstnavateli a z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany tuto dohodu. Nový zaměstnavatel umožní zaměstnanci vyčerpání převedené části dovolené v průběhu roku 2024.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní zaměstnavatel uhradí novému zaměstnavateli

Nahrávám...
Nahrávám...