dnes je 18.6.2024

Input:

Doručování elektronickým způsobem - informace, souhlas zaměstnance s elektronickým doručováním, odvolání souhlasu zaměstnance s elektronickým doručováním

7.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.12
Doručování elektronickým způsobem – informace, souhlas zaměstnance s elektronickým doručováním, odvolání souhlasu zaměstnance s elektronickým doručováním

Mgr. Martin Kaplán

Informace zaměstnanci o doručování písemností zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací podle § 335 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Doručování výše uvedeným způsobem je možné, jen jsou-li splněny následující podmínky:

1. Zaměstnanec s tímto způsobem doručení vysloví samostatný písemný souhlas, ve kterém uvede elektronickou adresu pro doručování písemností. Souhlas tudíž nemůže být součástí pracovní smlouvy nebo jiného dokumentu podepisovaného zaměstnancem.

2. Souhlas může být zaměstnancem kdykoliv písemně odvolán. Odvolání souhlasu nemá kromě vyloučení možnosti doručovat písemnosti zaměstnavatelem výše popsaným způsobem žádný další vliv na pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

3. Doručováno může být pouze na elektronickou adresu pro doručování písemností, která není v dispozici zaměstnavatele. Tj. není možné doručovat např. na e-mailovou adresu zaměstnavatele, adresu vytvořenou v rámci vlastní domény zaměstnavatele nebo na intranetový účet zaměstnance.

4. Tento způsob doručování písemností se týká:

  • - výpovědi z pracovního poměru nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • - okamžitého zrušení pracovního poměru nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
  • - zrušení pracovního poměru ve zkušební době,
  • - odvolání z vedoucího pracovního místa,
  • - platového/mzdového 1výměru.

5. Písemnost je zpravidla doručena dnem, kdy zaměstnanec její převzetí potvrdí datovou zprávou zaměstnavateli. Jestliže zaměstnanec převzetí písemnosti nepotvrdí ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího dodání, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. To pro zaměstnance znamená, že bude pravidelně muset kontrolovat, zda na jím uvedenou elektronickou adresu pro doručování písemností byla zaměstnavatelem písemnost doručena. Nebude-li tak zaměstnanec činit, písemnost bude doručena uplynutím zákonné 15 denní lhůty, i pokud se s ní zaměstnanec neseznámí.

6. Zaměstnanec svým podpisem stvrzuje, že byl o

Nahrávám...
Nahrávám...