dnes je 18.6.2024

Input:

Informování o obsahu pracovního poměru

24.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.9
Informování o obsahu pracovního poměru

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Informování o obsahu pracovního poměru

Zaměstnavatel:

Název školy nebo školského zařízení dle zřizovací listiny

IČ: XXXXXXX

se sídlem: Adresa školy nebo školského zařízení

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení,

jejímž jménem jedná: Jméno a příjmení statutárního zástupce školy, nebo školského zařízení, ředitel/ka

(dále jako "zaměstnavatel", "škola")

Zaměstnanec:

Jméno a příjmení

Datum narození/rodné číslo

Místo narození

bydliště: Adresa trvalého pobytu

(dále jako "zaměstnanec")

podle ustanovení § 37 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

I.

Název školy dle zřizovací listiny (dále jen "zaměstnavatel") a Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu zaměstnance) (dále jen "zaměstnanec") uzavřeli dne Datum pracovní smlouvu se

  • sjednaným druhem práce ...................................... (sjednaný druh práce),

  • dnem nástupu do práce ...................................... (datum nástupu do práce) a

  • místem výkonu práce ...................................... (místo výkonu práce)

(dále jen "pracovní smlouva").

II.

1. Informace dle § 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, (informaci o jménu, popřípadě jménech a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele) obsahuje výše specifikovaná pracovní smlouva.

2. V pracovní smlouvě byl sjednán druh práce ...................................... (sjednaný druh práce)

3. Dne ...................................... (datum) předal zaměstnavatel zaměstnanci pracovní náplň, v níž specifikoval jednotlivé činnosti, které je zaměstnanec povinen vykonávat na základě pracovní smlouvy.

4. Výměra dovolené činí .....................týdnů v kalendářním roce. (informace mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis).

5. Výpovědní doba činí shodně pro zaměstnance i zaměstnavatele dva měsíce. (informace mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis).

6. Stanovená týdenní pracovní doba činí ..................... hodin týdně a je rozvržena rovnoměrně na pět dní v týdnu (pondělí až pátek). Délka směny činí ..................... hodin. Začátek směny v ..................... hodin. Přímá pedagogická činnost se řídí rozvrhem hodin. Přestávky v práci na jídlo a oddech činí ..................... minut. (informace mohou být nahrazeny

Nahrávám...
Nahrávám...