dnes je 24.5.2024

Input:

Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou - Směrnice

24.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.10
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou - Směrnice

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Směrnice Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
 
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou

Článek I

Obecná ustanovení

Ředitel Název školy podle zřizovací listiny (dále jen "škola") jako statutární orgán zaměstnavatele v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, vydává interní předpis upravující jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou.

Článek II

Jiný postup opakovaného uzavírání pracovního poměru na dobu určitou s pedagogickými pracovníky

Ředitel školy stanovuje pravidla pro opakované uzavírání pracovního poměru na dobu určitou s pedagogickými pracovníky.

1. Výkon práce pedagogického pracovníka je realizací podpůrného opatření (personální pedagogická podpora)

a) Důvody, na základě kterých má práce zvláštní povahu a na základě kterých je pracovní poměr na dobu určitou uzavírán jiným způsobem, než je způsob vymezený v § 39 odst. 2 zákoníku práce, jsou následující:

- zvláštní povaha práce spočívá přímo v činnostech, které zaměstnanec – pedagogický pracovník vykonává, neboť výkon práce je realizací podpůrného opatření (personální podpora pedagogická) po omezenou dobu doporučenou školským poradenským zařízením,

- zvláštní povaha práce spočívá ve vnějších okolnostech určujících podmínky, za kterých přichází v úvahu uzavřít pracovní poměr a vykonávat pracovní činnosti jako takové, a to ve způsobu financování podpůrných opatření ze státního rozpočtu po omezenou dobu, po kterou je žákovi poskytováno podpůrné opatření.

b) Varianta A

  • V případech uvedených v bodě a) je pracovní poměr na dobu určitou uzavírán či prodlužován na celou dobu poskytování podpůrného opatření, tedy

- bez omezení trvání pracovního poměru dobou nejméně 12 měsíců,

- bez omezení trvání pracovního poměru nejvýše třemi lety,

- bez omezení četnosti sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou maximálním počtem dvou opakování či prodloužení,

- bez omezení celkovou dobou trvání pracovního poměru na dobu určitou v délce nejvýše tři roky,

- bez zákazu uzavřít další pracovní poměr na dobu určitou před uplynutím tří let od skončení předešlého pracovního poměru na dobu určitou.

b) Varianta B

  • V případech uvedených v bodě a) je pracovní poměr na dobu určitou uzavírán či prodlužován podle následujících pravidel:

- pracovní poměr na dobu určitou je sjednán nejméně na dobu 6 měsíců,

- pracovní poměr na dobu určitou trvá nejvýše 5 let,

- pracovní poměr na dobu určitou lze opakovat nebo prodlužovat nejvýše čtyřikrát,

- celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou činí nejvýše 8 let,

- lze uzavřít další pracovní poměr na dobu určitou nejdříve po uplynutí jednoho roku od skončení předešlého pracovního poměru na dobu určitou.

c) Výše uvedený postup se týká všech pedagogických pracovníků, jejichž výkon práce je realizací podpůrného opatření, tj.

- asistenta pedagoga,

- pedagoga,

- školního speciálního pedagoga,

- školního psychologa.

d) Doba, na kterou se vztahuje výše uvedený postup při opakovaném uzavírání pracovního poměru na dobu určitou, je totožná s dobou, na kterou se vydává vnitřní předpis upravující uzavírání pracovního poměru na dobu určitou.

2. Výkon práce pedagogického pracovníka je financován ze zdrojů, jejichž využívání je časově omezeno

a) Důvod, na jehož základě má práce zvláštní povahu a pracovní poměr na dobu určitou je uzavírán jiným způsobem, než je způsob vymezený v § 39 odst. 2 zákoníku práce, je následující:

  • zvláštní povaha práce spočívá ve vnějších okolnostech určujících podmínky, za kterých přichází v úvahu uzavřít pracovní poměr a vykonávat pracovní činnosti jako takové, a to ve skutečnosti, že výkon práce je financován ze zdrojů, jejichž využití je časově omezeno (např. z projektů).

b) Varianta A

  • V případech uvedených v bodě 2. a) je pracovní poměr na dobu určitou uzavírán či prodlužován na celou dobu poskytování podpůrného opatření, tedy

- bez omezení trvání pracovního poměru dobou nejméně 12 měsíců,

- bez omezení trvání pracovního poměru nejvýše třemi lety,

- bez omezení četnosti sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou maximálním počtem dvou opakování či prodloužení,

- bez omezení celkovou dobou trvání pracovního poměru na dobu určitou v délce nejvýše tři roky,

- bez zákazu uzavřít další pracovní poměr na dobu určitou před uplynutím tří let od skončení předešlého pracovního poměru na dobu určitou.

b) Varianta B

  • V případech uvedených v bodě 2.

Nahrávám...
Nahrávám...