dnes je 15.6.2024

Input:

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.7
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

..............................................

adresa: ..................................

V ........................ dne ..........................

Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Na základě pracovní smlouvy, kterou jsem uzavřel dne ............. s Vaší školou, pracuji ve Vaší škole jako ...............

Vzhledem ke skutečnosti, že jste mi dosud neuhradili mzdu za měsíc prosinec 2023, a to ani do 15 dnů od její splatnosti, ruším tímto s Vaší školou okamžitě pracovní poměr v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“).

Podle ustanovení § 56 odst. 2 zákoníku práce mi náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Žádám Vás tímto o neprodlenou výplatu dlužné mzdy a výplatu náhrady mzdy v nejbližším výplatním termínu.

..................................................

zaměstnanec

Škola ........................., IČO: ....................., se sídlem ..................., tímto potvrzuje převzetí tohoto okamžitého zrušení pracovního poměru.

V ...................... dne ......................

......................................................

(škola)

Komentář:

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v těchto případech:

- pokud zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce,

- pokud zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. To platí i v případě, že zaměstnavatel nevyplatil jen část mzdy nebo platu (pokud by ale nebyla vyplacena pouze zanedbatelná část mzdy či platu, měl by zaměstnanec nejprve vyzvat zaměstnavatele k nápravě, jinak nelze vyloučit, že by v takovém případě zrušení pracovního poměru mohlo být posouzeno jako zneužití práva ze strany zaměstnance).

Na tomto místě je třeba upozornit, že zatímco splatnost mzdy nastává - jak vyplývá z ustanovení § 141 odst. 1 zákoníku práce, na které ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce výslovně odkazuje – nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu (tedy poslední den

Nahrávám...
Nahrávám...