dnes je 18.6.2024

Input:

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.6
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnanec:

..................................................

bytem: .....................................

V ................... dne ...................

Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Vážený pane,

na základě pracovní smlouvy, kterou jste uzavřel dne ............ s naší školou (přesné označení) jako zaměstnavatelem, pracujete v naší škole jako ..................

Vzhledem ke skutečnosti, že jste byl rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 5. prosince 2023 č.j. 1 T 132/2021-34 uznán vinným v souvislosti s plněním pracovních úkolů ze spáchání trestného činu krádeže výpočetní techniky v naší škole a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 8 měsíců nepodmíněně, ruším tímto s Vámi okamžitě pracovní poměr v souladu s § 55 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“).

Žádám Vás tímto zároveň o neprodlené odevzdání všech pracovních pomůcek, které jste převzal za účelem výkonu práce, k rukám ........

S pozdravem,

......................................................

zaměstnavatel

Níže podepsaný ..................., nar. ..................., bytem ..................., tímto potvrzuje převzetí tohoto okamžitého zrušení pracovního poměru.

V .................... dne ..................

.................................................

zaměstnanec

Komentář:

Zaměstnavatel může se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr pouze z následujících důvodů:

- v případě, že zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,

- porušil-li zaměstnanec povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl a pro porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině do 2 měsíců po jeho návratu z ciziny, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. V případě, že by se v průběhu takto stanovené dvouměsíční lhůty stalo jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat zvlášť hrubé porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, pak může zaměstnavatel se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření.

Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem, a musí je ve stanovené době doručit zaměstnanci. Uvedený důvod již nemůže být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží (tj. jde o zdánlivé právní jednání).

Z uvedeného vyplývá, že na sdělení zaměstnanci o okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel vyznačit:

- příslušné pravomocné rozhodnutí soudu včetně data jeho vydání a

Nahrávám...
Nahrávám...