dnes je 15.6.2024

Input:

Plán pedagogické podpory

28.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.8
Plán pedagogické podpory

Mgr. Lenka Polášková

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných upravuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Do této skupiny patří také děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Mají tedy nárok na systém podpory členěný do pěti stupňů. První stupeň podpory je určen ke kompenzaci mírných obtíží a je zajišťován mateřskou školou bez finanční podpory a bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). 

PLPP obsahuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP může učitelka MŠ vypracovat ve spolupráci s asistentem pedagoga, pokud je ve třídě přítomen. S PLPP je vhodné a žádoucí seznámit také rodiče dítěte a ostatní pedagogy, kteří s dítětem pracují.

Pokud paní učitelky shledají, že dítě potřebuje vyšší míru podpory v konkrétní oblasti, např. v oblasti jazyka, hrubé motoriky či rozvoje sociálních dovedností, zařadí dítě do 1. stupně podpůrných opatření a mohou pro dítě vypracovat tzv. Plán pedagogické podpory (PLPP). Metodické doporučení MŠMT pro poskytování služeb ŠPZ žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka z odlišeného kulturního prostředí nezmiňuje, je vhodné PLPP také v mateřské škole využít.

PLPP můžete zpracovat dle vlastního uvážení, neboť aktuálně neexistuje žádný závazný formulář, avšak je nutné vzít na zřetel, že se jedná o "živý" dokument, se kterým se aktivně pracuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů (§ 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Během prvních měsíců si všímejte, zda se dítě dobře adaptovalo na nové prostředí, zda navazuje kontakt s jinými dětmi a zda jsou po určité době (minimálně jeden měsíc) vidět jisté pokroky. Pokud se pokroky dostavují, znamená to, že vámi navržená opatření fungují.

Pokud během prvního měsíce až dvou vyhodnotíte, že navržená opatření jsou nedostatečná, zvažte kontakt ŠPZ.

Vzor

Vzor obsahové části plánu pedagogické podpory:

OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE

Jméno dítěte:

Bydliště:

Datum narození:

Zákonný zástupce:

Název školy:

Třídní učitelé (osoby zodpovědné za

Nahrávám...
Nahrávám...