dnes je 16.7.2024

Input:

Potvrzení zaměstnance o seznámení se s bezpečnostními předpisy

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4
Potvrzení zaměstnance o seznámení se s bezpečnostními předpisy

Potvrzení zaměstnance o seznámení se s bezpečnostními předpisy

 

 

Zaměstnanec: ............................

 

Datum narození: ............................

 

Bytem: ............................

 

Pracovní zařazení: ............................

 

Škola: ..............................

 

Potvrzuji tímto, že jsem byl dnešního dne svým nadřízeným ............ seznámen s bezpečnostními předpisy, které se vztahují k výkonu mé práce a že mi byly poskytnuty všechny potřebné informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

Beru na vědomí, že jsem povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti práce, používat při práci přidělené pracovní prostředky a upozornit svého nadřízeného na všechny závady a nedostatky na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení.

 

Jsem si plně vědom případných následků porušení bezpečnostních předpisů.

 

 

V .............. dne ..................

 

..................................................

zaměstnanec

 

Komentář:

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnancům při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce ( § 101 ZP). Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel, tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.

 

Hlavním cílem právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházet rizikům ohrožujícím životy a zdraví zaměstnanců při práci nebo je omezovat. Rizika pramení z vadného uspořádání pracoviště, působení rizikových faktorů, volby a použití pracovních prostředků, pracovních postupů a režimů práce, z úrovně vzdělání zaměstnanců a jejich poučení k práci nebo jejich nepříznivého zdravotního stavu. Hodnocení a eliminaci rizik upravuje rámcová směrnice č. 89/391/EEC o provádění opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a všechny dílčí směrnice z ní vycházející.

 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k předcházením rizikům. Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky výkon práce. Bližší podmínky jsou uvedeny v ustanovení § 103 odst. 2 a 3 ZP.

 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, a informovat zástupce zaměstnanců o případných rizicích vyplývajících z práce.


Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby se ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců minimalizovalo.

Při přijímání a provádění technických, technologických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad. Těmi se rozumí např. omezování vzniku rizik, jejich odstraňování u zdroje jejich původu, přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví, nahrazování fyzicky namáhavých prací a prací ve ztížených pracovních podmínkách novými technologickými a pracovními postupy, nahrazování

Nahrávám...
Nahrávám...