dnes je 15.6.2024

Input:

Pracovní náplň - finanční referent

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.7
Pracovní náplň – finanční referent

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce finanční referent  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.6.3.5 Finanční referent – 1.02.05  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 7.–11.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

Vybere se odpovídající platová třída

7. platová třída

1. Ověřování výše platební povinnosti a vystavování předpisných, odpisných a přeúčtovacích platebních poukazů.

2. Přebírání poštovních zásilek nebo poukazovaných peněžních částek k poskytnutí poštovní služby veřejnosti, vydávání poštovních zásilek nebo výplata poukázané peněžní částky příjemci v provozovně poštovních služeb a poskytování dalších poštovních nebo jiných služeb veřejnosti podle podmínek sjednaných s provozovatelem poštovních služeb.

8. platová třída

1. Sledování a evidence finančního majetku.

2. Zajišťování agendy oběživa.

3. Zajišťování styku s bankou.

9. platová třída

1. Zajišťování financování organizace (agendy finančních zdrojů, úvěrové agendy, zúčtovacího a platebního styku).

2. Analýza pohledávek a závazků.

3. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků.

4. Příprava návrhů na sdružování finančních prostředků z veřejných zdrojů, právnických a fyzických osob včetně jejich vyhodnocování.

10. platová třída

1. Zajišťování zahraničního platebního styku.

2. Zajišťování úvěrové politiky organizace.

3. Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. Stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor.

11. platová třída

1. Zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod.

2. Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření. Navrhování způsobů financování organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů.

3. Vytváření zásad financování finanční politiky v jednom nebo více oborech činností územní státní správy nebo samosprávy a provádění rozpisu závazných a orientačních ukazatelů rozpočtu s přihlédnutím k prioritám jednotlivých druhů výdajů.

4. Posuzování požadavků financovaných organizací nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění rozpočtových opatření ve své pravomoci.

5. Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. řediteli, zástupci ředitele 
řídí doplnit 
Nahrávám...
Nahrávám...