dnes je 18.6.2024

Input:

Pracovní náplň ředitelky mateřské školy, zařazení do 11. platové třídy

27.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.14.5
Pracovní náplň ředitelky mateřské školy, zařazení do 11. platové třídy

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Komentář:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a dodatků, neužívá přímo termín "pracovní náplň". Zvykově se toto označení používá pro vymezení bližšího označení druhu práce podle § 37 odst. 1 písm. b) ZP.

V pracovní náplni informuje zaměstnavatel zaměstnance o obsahu pracovního poměru. Nejsou-li tyto informace obsaženy v pracovní smlouvě, je zaměstnavatel povinen tyto informace písemně nebo informace o změně obsahu pracovního poměru sdělit zaměstnanci nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru.

Pracovní náplň je jednostranným úkonem zaměstnavatele, s nímž zaměstnanec s ním nevyslovuje souhlas. Podpis zaměstnance uvedený na pracovní náplni svědčí pouze o tom, že zaměstnanec byl o pracovní náplni prokazatelně informován.

Zaměstnanec není zařazován do platové třídy podle nejvyššího dosaženého vzdělání, ale podle nejnáročnější požadované práce (resp. práce, kterou vedoucí zaměstnanec řídí). Jestliže však zaměstnanec nesplňuje kvalifikační předpoklady dané § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších změn a dodatků, pak zaměstnavatel musí provést odpočet let podle § 4 odst. 7 písm. a) až písm. d) tohoto nařízení. Tím se zaměstnanci změní platový stupeň v rámci platové třídy.

Odpočet let se vztahuje i na ty pedagogické pracovníky, kteří splňují požadavky odborné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, ale nesplňují kvalifikační předpoklady podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Pracovní náplň ředitele veřejné školy nebo veřejného školského zařízení si ředitel stanoví sám jako osoba, kterou jedná zaměstnavatel.

Ředitel pracuje jednak na pozici statutárního zástupce organizace, kdy mu platná legislativa ukládá činnosti, které musí vykonávat, jednak působí jako pedagogický pracovník s vymezením rozsahu přímé pedagogické práce. V souvislosti s tím vykonává práce, které podle katalogu prací vykonává v příslušné platové třídě učitel.

Údaje obsažené v pracovní náplni nejsou uvedeny v žádném právním předpisu. Je tedy na zaměstnavateli, aby uvedl ty informace, které jsou nutné k bližšímu označení druhu práce.

K těmto základní informacím patří:

  1. označení zaměstnavatele;
  2. druh práce;
  3. položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen "katalog prací";
  4. nejnáročnější požadované práce sjednaného druhu práce nebo nejnáročnější práce, které vedoucí zaměstnanec řídí (ředitel je v tomto případě zařazen do stejné platové, jak zaměstnanec s nejvyšší platovou třídou, kterého řídí) – /např. ředitel by měl mít 10. platovou třídu a řídí zaměstnance s 11. platovou třídou – potom má i ředitel 11. platovou třídu/;
  5. platová třída;
  6. konkretizace požadované práce

Položka podle katalogu prací

2.16.01 Učitel

8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

2. zrušen

10. platová třída

1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.

2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.

2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu

Nahrávám...
Nahrávám...