dnes je 18.6.2024

Input:

Pracovní náplň - strojník-topič, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.20
Pracovní náplň – strojník-topič, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce strojník - topič  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.6.7.2 Strojník-topič – 1.06.05  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 1.–3.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

Vybere se odpovídající platová třída

2. platová třída

1. Obsluha výměníkové stanice bez automatické regulace o výkonu do 2,2 MW (1,9 Gcal/h) regulace teploty sekundárního okruhu.

2. Obsluha redukční stanice dálkového vytápění.

3. platová třída

1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách III. kategorie (kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů do 0,5 MW a kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW).

2. Obsluha výměníkových a předávacích stanic s částečnou automatickou regulací a tepelným výkonem vyšším než 2,2 MW do celkového výkonu 5,8 MW.

3. Obsluha redukčních stanic o hmotnostním průtoku nad 16,7 kg/s (60 t/h).

4. Obsluha a údržba strojních a rozvodných soustav malých lázeňských a rehabilitačních zařízení s bazénem a ohřívanou vodou nebo s vanovými a sprchovými boxy a dalšími procedurami (výměníková čerpací a filtrační zařízení s případnou úpravou vody).

4. platová třída

1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách II. kategorie s automatizovanými regulačními prvky (kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů od 0,5 MW do 3,5 MW).

2. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle o výkonu do 5,8 MW nebo parního kotle s množstvím vyrobené páry do 8 t/h.

3. Obsluha výměníkových a předávacích stanic s plně automatizovanými regulačními prvky s výkonem nad 5,8 MW.

4. Zajišťování provozu celých zařízení pro výrobu ledu a chladicích zařízení pro ledovou plochu, údržba a seřizování strojního zařízení ve strojovně (kompresory, výbušné motory, agregáty pro nouzové osvětlení, čerpadla apod.).

5. Obsluha kompresorových stanic o objemovém průtoku nad 2,8m3/s do 8,3m3/s (od 10 000 m3/h do 30 000 m3/h) za normálních podmínek.

6. Obsluha a údržba klimatizačních zařízení sestávajících z topných a chladicích elementů (chladicí výkon cca 3,5 MW), seřizování termostatů vstupní vody, předehřívačů lehkých topných olejů a uzavírání armatur na okruzích topného média.

7. Obsluha a běžná údržba strojních a rozvodných soustav plaveckého bazénu nad 20 m délky s ohřívanou vodou nebo středních lázeňských zařízení s běžnými vodoléčebnými procedurami (horký vzduch, pára, sauna apod.), čerpací, filtrační, výměníkové, klimatizační stanice, úprava a provádění zkoušek vody.

5. platová třída

1. Obsluha kotlů v nízkotlakých kotelnách I. kategorie se součtem jmenovitých tepelných výkonů nad 3,5 MW s plně automatizovanými regulačními prvky.

2. Řízení provozu a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým množstvím vyrobené páry do 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém jmenovitém výkonu do 35 MW.

3. Zajišťování provozu komplexů strojoven krytých zimních stadionů s vytápěním a klimatizací všech prostor s náhradními zdroji elektrické energie při výrobě a údržbě ledové plochy (první strojník).

4. Zajišťování provozu a obsluha energetických zařízení zařazených do technologických procesů velkých čistíren odpadních vod při likvidaci a využití kalového plynu, pro výrobu tepla nebo elektrické energie (kompresorové stanice kalového plynu, tepelné strojovny, výlučníkové stanice, úpravny vody, plynové turbiny, generátory).

5. Zajišťování provozu, údržba a opravy velkých klimatizačních zařízení sestávajících z parovodních nebo teplovodních kotlových jednotek o výkonu cca 8,1 MW (6 Gcal/h), turbokompresorů, chladicích směsí, klimatizačních jednotek včetně jejich příslušenství.

6. Zajišťování provozu strojních zařízení velkých plaveckých nebo lázeňských zařízení s více bazény a speciálními vodními nebo vodoléčebnými zařízeními.

7. Zajišťování provozu, údržby a oprav složitých technologických zařízení velkoskladů PHM, například poloautomatických strojoven, obsluha příjmových a výdejových terminálů.

6. platová třída

1. Řízení provozu a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým množstvím vyrobené páry nad 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém jmenovitém výkonu nad 35 MW.

2. Zajišťování provozu, údržba a opravy automatizovaných a poloautomatizovaných klimatizačních zařízení pro velmi rozsáhlé objekty o výkonu tepelných zdrojů cca 11,6 MW (10 Gcal/h), turbokompresorů, chladicích věží, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. školníkovi 
řídí - 
samostatně zajišťuje a provádí 
 • - Provoz kotelny v souladu s požadavky právních předpisů, ČSN a provozního řádu kotelny:
  1. denní provoz kotelny a regulace výkonu kotle podle klimatických podmínek;
  2. denní záznamy o provozu kotelny;
  3. úklid a drobnou údržbu kotelny;
  4. kontrolu chodu kotle, komína, čerpadla, klapek, elektrického zařízení, otopného systému, větrání;
  5. kontrolu těsnosti plynovodu;
  6. kontrolu přítomnosti a koncentrace oxidu uhelnatého;
  7. odstavení kotlů;
  8. návrhy změn provozního řádu kotelny.
 

zaměstnanec převzal dne .........................................

podpis zaměstnance ................................................

Komentář k pracovní náplni strojníka-topiče

Podle vysvětlení a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR "Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (Č.j.: MSMT- 22101/2019-1):

Zařazení nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení do platových tříd 
Nahrávám...
Nahrávám...