dnes je 16.7.2024

Input:

Pracovní náplň - účetní, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.21
Pracovní náplň – účetní, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce účetní  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.6.3.3. Účetní - 1.02.03.  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 6.–12.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

Vybere se odpovídající platová třída

6. platová třída

1. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.

2. Výpočet cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.

7. platová třída

1. Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.

2. Zajišťování podkladů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních záznamů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní.

8. platová třída

1. Provádění účetních záznamů na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových účtech. Zpracovávání průkazných účetních záznamů a provádění zápisů v účetních knihách. Správa dílčích číselníků pro vedení účetnictví v návaznosti na povinnosti dané účetní jednotce zákonem o účetnictví. Vedení knihy analytických účtů pro účely dílčích agend účetnictví v rámci účetní jednotky.

2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.

3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

9. platová třída

1. Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků včetně dluhů), zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.

2. Vedení účetních knih (deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů), jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.

3. Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku (například sestavování Pomocného analytického přehledu).

4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.

10. platová třída

1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky a jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.

2. Komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500 000 000 Kč, zejména dlouhodobého majetku, jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, dále záloh na transfery, jejich vyúčtování a časové rozlišování.

11. platová třída

1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, způsobu získávání údajů pro monitorování a řízení veřejných financí, dále uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení.

2. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500 000 000 Kč včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky a jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.

3. Zabezpečení analytických a metodických prací nad daty účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu předávanými pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku do Centrálního systému účetních informací státu, a to včetně předkládání návrhů opatření.

12. platová třída

1. Koordinace sestavování účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu resortem, krajem, hlavním městem Prahou nebo územně členěným statutárním městem pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku, a to včetně poskytování metodické podpory jimi zřízeným účetním jednotkám.

2. Metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů na úrovni kraje nebo hlavního města Prahy v rámci zajišťování metodické podpory pro vybrané účetní jednotky na území příslušného kraje nebo pro městské části hlavního města Prahy.

3. Provádění analytických a metodických prací v oboru účetnictví, součinnost s daňovými obory na metodické statistiky a vyhodnocování obvyklých cen majetku.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. řediteli, zástupci ředitele 
řídí doplnit 
samostatně zajišťuje a zpracovává 
 • - komplexní vedení účetnictví účetní jednotky;
 • - koordinace účtování o
  1. stavu,
  2. pohybu a
  3. rozdílu majetku závazků,
  4. nákladech a výnosech,
  5. výdajích a příjmech a
  6. výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky s vedení účetních knih;
 • - spolupracuje s peněžními a bankovními ústavy;
 • - spolupracuje s institucemi a orgány, kontrolními orgány;
 • - analytické podklady pro zpracování vybraných agend nebo úkolů;
 • - návrhy na změny interních směrnic školy;
 • - podklady
  1. pro zpracování rozpisu rozpočtu školy;
  2. rozborů hospodaření školy;
  3. pro vyhotovování účetních výkazů a hlášení, prověřování jejich správnosti a úplnosti;
  4. výročních zpráv.
 

zaměstnanec převzal dne .........................................

podpis zaměstnance

Nahrávám...
Nahrávám...